ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ПОТЕРПІЛИЙ» У КРИМІНАЛЬНОМУ ТА КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022-05-20
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Традиційно вважається, що потерпілий - поняття кримінально-процесуальне, так як саме в Кримінальному процесуальному кодексі України дається його поняття (ст. 55). Хоча це не відповідає правилам юридичної науки щодо закріплення основних понять у матеріальній галузі права, процесуальна ж галузь — закріплює процедуру реалізації норм матеріальних галузей права. За класичної побудови, у нормах кримінального права, як матеріальної галузі права, повинно бути закріплено поняття потерпілого, як особи, якій кримінальним правопорушенням було завдано шкоди, у нормах кримінального процесуального права, як процесуальної галузі права, це поняття повинно отримати свій подальший розвиток та конкретизацію правового статусу потерпілого, вже як учасника процесуальних відносин, у зв'язку із вчиненням щодо нього кримінального правопорушення. It is traditionally considered that the victim is a criminal-procedural concept, as it is precisely in the Criminal Procedure Code of Ukraine that its concept is given (Article 55). Although this does not comply with the rules of legal science regarding the establishment of basic concepts in the substantive field of law, the procedural branch establishes the procedure for implementing the norms of the substantive fields of law. According to the classical construction, in the norms of criminal law, as a material branch of law, the concept of the victim, as a person who was harmed by a criminal offense, should be established, in the norms of criminal procedural law, as a procedural branch of law, this concept should receive its further development and specification legal status of the victim, already as a participant in procedural relations, in connection with the commission of a criminal offense against him.
Опис
Ключові слова
потерпілий, кримінальне право, кримінальне процесуальне право, victim, criminal law, criminal procedural law
Бібліографічний опис
Резніченко С.В., Резніченко Г.С. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ПОТЕРПІЛИЙ» У КРИМІНАЛЬНОМУ ТА КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ. Актуальні питання вдосконалення законодавства України у сучас- них умовах розвитку держави, присвяченої пам’яті професора Леоніда Васильовича Багрія-Шахматова: матеріали Міжнародної науково-прак- тичної конференції (м. Одеса, 20 травня 2022 року); Одеський національний морський університет. – Одеса: Бондаренко М. А., 2022. – 320 с. С. 219-221.