АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ КОМУНІКАЦІЇ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОНЦІВ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Закарпатські філологічні студії
Анотація
Стаття присвячена актуальним питанням розвитку комунікації в професійній діяльності правоохоронців в Укра- їні. Автор звертає увагу на важливість вербальної та невербальної комунікації, міжособистісних відносин та кон- фліктних ситуацій у правоохоронній системі. У статті досліджується вплив комунікації на ефективність діяльності правоохоронців та можливі шляхи її покращення, включаючи підвищення кваліфікації та використання сучасних технологій комунікації. Автор стверджує, що взаємодія та співпраця між правоохоронцями та громадою є важливим елементом правоохоронної діяльності. У статті розглядається важливість розвитку комунікативних навичок у май- бутніх правоохоронців під час їх професійної підготовки. Це може сприяти покращенню взаємодії та співпраці між правоохоронцями та громадою, що є необхідним елементом правоохоронної діяльності. Результати дослідження можуть бути корисні для практичного використання в діяльності правоохоронних органів та для подальшого нау- кового дослідження проблеми розвитку комунікації в правоохоронній сфері. Стаття містить важливу інформацію щодо розвитку комунікації в правоохоронній діяльності та наголошує на важливості підвищення рівня комуніка- тивних навичок у правоохоронців та розвитку співпраці з громадою. Дослідження підтверджує, що якість комуні- кації в правоохоронній сфері є важливим чинником успішної діяльності правоохоронців та покращення взаємодії з громадою. Для підвищення рівня комунікативних навичок у правоохоронців можуть бути використані різноманітні підходи, включаючи спеціальні тренінги та семінари з комунікаційних навичок, використання відео та аудіо матері- алів для навчання, а також інших методів навчання та підвищення кваліфікації. Важливим є використання сучасних технологій комунікації, таких як соціальні мережі та месенджери, які можуть допомогти в покращенні взаємодії з громадою та забезпечити швидкий та ефективний обмін інформацією. Підвищення рівня комунікативних навичок у правоохоронців та розвиток взаємодії з громадою є важливим елементом успішної діяльності правоохоронних органів. Це може допомогти забезпечити більш ефективне виконання завдань правоохоронної системи та покра- щити відносини з громадою. This article is devoted to the current issues of communication development in the professional activities of law enforcement officers in Ukraine. The author focuses on the importance of verbal and non-verbal communication, interpersonal relationships, and conflict situations in the law enforcement system. The article investigates the impact of communication on the effectiveness of law enforcement officers' activities and possible ways to improve it, including enhancing qualifications and using modern communication technologies. The author asserts that interaction and cooperation between law enforcement officers and the community are essential elements of law enforcement activities. The article discusses the importance of developing communication skills in future law enforcement officers during their professional training. This can help improve interaction and cooperation between law enforcement officers and the community, which is a necessary element of law enforcement activities. The research results can be useful for practical use in law enforcement agencies' activities and further scientific research on communication development in the law enforcement sphere. The article contains essential information on communication development in law enforcement activities and emphasizes the importance of improving communication skills among law enforcement officers and developing cooperation with the community. The study confirms that the quality of communication in the law enforcement sphere is an essential factor in the successful activities of law enforcement officers and improving interaction with the community. Various approaches can be used to enhance communication skills in law enforcement officers, including special training and seminars on communication skills, using video and audio materials for learning, and other methods of training and qualification improvement. The use of modern communication technologies, such as social networks and messengers, can help improve interaction with the community and ensure fast and efficient information exchange. Enhancing communication skills among law enforcement officers and developing interaction with the community is an essential element of law enforcement agencies' successful activities. This can help ensure more effective execution of law enforcement system tasks and improve relations with the community.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Шаповаленко, Н. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ КОМУНІКАЦІЇ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОНЦІВ. Закарпатські філологічні студії. 2023. Випуск 28.. Том 2. С. 58-62.