ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІД ЧАС ДІЇ КАРАНТИННИХ ЗАХОДІВ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-03-27
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Соціальний захист населення являє собою основу соціально-економічної політики держави і безпосередньо його удосконалення повинно стати одним із пріоритетних напрямів державної політики з огляду на нинішній стан даної сфери та постійне збільшення частки соціально вразливих громадян. Основною метою реформування системи соціального захисту повинні стати: підвищення рівня соціальних стандартів та гарантій, підвищення рівня надання соціально-побутових, соціально-медичних, психолого-педагогічних послуг і матеріальної допомоги та підтримка непрацездатних громадян, як на державному та і на регіональному рівнях. Social protection of the population is the basis of the socio-economic policy of the state, and its immediate improvement should become one of the priority directions of the state policy in view of the current state of this area and the constant increase in the share of socially vulnerable citizens. The main goal of reforming the social protection system should be: increasing the level of social standards and guarantees, increasing the level of provision of social-household, social-medical, psychological-pedagogical services and material assistance, and support for disabled citizens, both at the state and regional levels.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Гамурар І.О., Григорецька І.І. ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІД ЧАС ДІЇ КАРАНТИННИХ ЗАХОДІВ. Проблемні питання правоохоронної та правозахисної діяльності в контексті євроінтеграційних тенденцій : матеріали міжнародної курсантсько-студентської наук.-практ. конф., м. Одеса, 27 березня 2020 р. / редкол. В. П. Маковій, та ін. — Одеса, ОДУВС, 2020. С. 40 - 43.