SOME BASIC TRANSLATION TRANSFORMATIONS WHICH A TRANSLATOR CAN USE BY TRANSMITTING OBSCENE WORDS

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-04-24
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Авторка зазначає, щоб усне та письмове спілкування англійською мовою було більш успішним, необхідно оволодіти певною кількістю загальновживаних лексичних одиниць і граматичних структур і навчитися їх правильно використовувати. Але цього мало! Крім загальної правильності у вузькому розумінні (правильне фонетичне оформлення, правильне утворення і вживання форм часу дієслова тощо), необхідно навчитися адекватно користуватися специфічними засобами мови відповідно до ситуації спілкування. The author notes that in order for oral and written communication in English to be more successful, it is necessary to master a certain number of commonly used lexical units and grammatical structures and learn to use them correctly. But that's not enough! In addition to general correctness in the narrow sense (correct phonetic design, correct formation and use of verb tenses, etc.), it is necessary to learn to adequately use specific means of speech in accordance with the communication situation.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Drapaliuk, K. SOME BASIC TRANSLATION TRANSFORMATIONS WHICH A TRANSLATOR CAN USE BY TRANSMITTING OBSCENE WORDS. Актуальні питання розвитку комунікації в професійній діяльності правоохоронних органів: виклики ХХІ століття: Матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції (24 квітня 2023 року). Одеса: ОДУВС, 2023. С.15-17.