Напрями профілактики правопорушень у молодіжному середовищі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У статті наведено характеристику молоді в країні, як соціально-демографічної групи населення, підкреслено її (молоді) особливе місце в структурі суспільства. Указані основні загрози поширення серед молоді небезпечних хвороб, таких як туберкульоз, СНІД, наркоманія, відмічається збільшення рівня злочинності. Усе це відбувається на фоні існуючих проблем бездуховності, бідності, безробіття та насильства у суспільстві. На цьому ґрунті актуалізовано роль та місце профілактики правопорушень серед молоді, визначені завдання профілактики, її форми (рівні) та суб’єкти, а також функціональний зміст процесів використання в практиці попереджувальної роботи у молодіжному середовищі. В статье приведена характеристика молодежи в стране, как социально-демографической группы населения, подчеркнуто её (молодежи) особенное место в структуре общества. Указаны основные угрозы распространения среди молодежи опасных болезней, таких как туберкулез, СПИД, наркомания, отмечается увеличение уровня преступности. Все это происходит на фоне существующих проблем бездуховности, бедности, безработицы и насилия в обществе. На этой почве актуализирована роль и место профилактики правонарушений среди молодежи, определены задания профилактики, её формы (уровни) и субъекты, а также функциональное содержание процессов использования в практике предупредительной работы в молодёжной среде. The article describes the characteristics of young people in the country, as the socio-demographic groups, emphasized it (young people) a special place in the structure of society. Indicate the main threat of the spread of dangerous diseases among young people, such as tuberculosis, AIDS, drug addiction, there is an increase in crime. All this is happening against the background of the problems of lack of spirituality, poverty, unemployment and violence in society. On this basis, it actualized the role and place of crime prevention among young people, defi ned the task of prevention, its forms (levels) and subjects, as well as the functional content of the processes used in the practice of preventive work among young people.
Опис
Ключові слова
індивідуальна профілактика, загальна профілактика, виховання дітей, виховання молоді, соціально-психологічні заходи, правопорушення неповнолітніх., индивидуальная профилактика, общая профилактика, воспитание детей, воспитание молодежи, социально-психологические мероприятия, правонарушения несовершеннолетних., individual prevention, general prevention, education of children, education of youth, social and psychological events, juvenile off enses.
Бібліографічний опис
Саакян М.Б. Напрями профілактики правопорушень у молодіжному середовищі / М.Б. Саакян // Південноукраїнський правничий часопис. - 2015. - № 4. - С. 39 - 42.