Кримінальне провадження в умовах надзвичайних правових режимів: теоретико-методологічні та праксеологічні основи

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У монографії комплексно досліджені теоретико-методологічні засади, правове регулювання та праксеологічні основи кримінального провадження, провадження в умовах надзвичайних правових режимів. Авторкою запропоновані та охарактеризовані елементи концептуальних основ кримінального провадження в умовах надзвичайних правових режимів, запропонована теоретична модель правового режиму та тринітарно-синергетична модель кримінального провадження в умовах надзвичайних правових режимів, визначені фактори-детермінанти особливостей кримінального провадження в екстраординарних умовах та їх вплив на окремі інститути кримінального процесу, досліджена специфіка досудового розслідування та судового провадження в умовах надзвичайних правових режимів. Розроблені науково-обґрунтовані пропозиції із удосконалення чинного законодавства і практики його застосування. The monograph comprehensively researches theoretical and methodological principles, legal regulation and praxeological foundations of criminal proceedings, proceedings under emergency legal regimes. The author proposed and characterized elements of the conceptual foundations of criminal proceedings in the conditions of emergency legal regimes, proposed a theoretical model of the legal regime and trinitarian-synergistic model of criminal proceedings under emergency legal regimes, determined determining factors features of criminal proceedings in extraordinary conditions and their impact on individual institutions of the criminal process, investigated the specifics of the pre-trial investigation and court proceedings in the conditions emergency legal regimes. Scientifically based proposals for improving the existing ones have been developed legislation and the practice of its application.
Опис
Ключові слова
концептуальні основи, адміністративно-правовий режим, надзвичайний правовий режим, надзвичайна ситуація, фактори, права, свободи і законні інтереси особи, дискреція, гарантії, диференціація, кримінальне провадження, заходи забезпечення кримінального провадження, слідчі (розшукові) дії, негласні слідчі (розшукові) дії, судовий розгляд, досудове розслідування., conceptual bases, administrative-legal regime, emergency legal regime, emergency situation, factors, rights, freedoms and legitimate interests of a person, discretion, guarantees, differentiation, criminal proceedings.
Бібліографічний опис
Тетерятник Г.К. Кримінальне провадження в умовах надзвичайних правових режимів: теоретико-методологічні та праксеологічні основи: монографія / Г.К. Тетерятник. - Одеса: Видавничий дім "Гельветика", 2021. 500 с.
Зібрання