Індивідуально-профілактичні заходи запобігання кримінальним правопорушенням, що вчиняються молодіжними угрупованнями

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У статті з огляду на процеси реформування пра- воохоронних органів, зокрема коригування завдань і функцій Національної поліції, розроблено алгоритми (програми) дій працівників оперативних підрозділів та превентивної діяльності щодо запобігання кри- мінальним правопорушенням, що вчиняються моло- діжними угрупованнями, на основі стратегії випере- дження, які включають виявлення осіб із підвищеною агресивністю у складі таких груп та постановку їх на профілактичний облік, захист потенційних жертв, своєчасне припинення кримінальних правопорушень або запобігання ним на стадії підготовки чи замаху на вчинення. Запропоновані напрями індивідуально-ви- ховної роботи з молоддю спрямовані на соціальне та психологічне коригування особи – члена молодіжної групи й вплив на спосіб та умови її життя, а також вимагають впровадження запропонованих автор- ських кримінологічних методик щодо відволікання молодих людей від протиправної діяльності, а також роз’єднання та переорієнтації групи. Наведені дані переконують у тому, що в сучасних умовах гостро мають постати питання стосовно запобігання кримінальним правопорушенням, що вчи- няються такими угрупованнями. Переорієнтація включає виявлення обставин виникнення та розвитку конкретної неформальної молодіжної групи, її структури та ієрархії, зовнішніх зв’язків з іншими спільнотами; специфіки взаємовід- носин між членами неформальної молодіжної групи та їх спільних інтересів (кожен п’ятий хлопець при- ходить у неформальну молодіжну групу для спільного проведення вільного часу, дозвілля); психологічних особливостей усіх членів неформальної молодіжної групи, їх ролі у житті об’єднання та вчинення кон- кретних спільних, групових дій; настанов, переко- нань, основних цінностей, традицій, субкультури, характерних для цієї неформальної молодіжної групи; вразливих, слабких сторін неформальної молодіжної групи; вчинених членами неформальної молодіжної групи та запланованих правопорушень і злочинів. In the article, taking into account the processes of reforming law enforcement agencies, in particular adjusting the tasks and functions of the National Police, developed algorithms (programs) of actions of operational units and preventive activities to prevent criminal offenses committed by youth groups; aggression in such groups and their registration, protection of potential victims, timely cessation of criminal offenses or prevention of them at the stage of preparation or attempt to commit. The proposed areas of individual educational work with young people, aimed at social and psychological correction of a member of the youth group and the impact on the way and conditions of his life, as well as require the implementation of the proposed author’s criminological methods of distracting young people from illegal activities, unity and reorientation of the group. These data convince that in modern conditions the issues of prevention of criminal offenses committed by such groups should be acute. Reorientation includes identifying: the circumstances of the emergence and development of a particular informal youth group, its structure and hierarchy, external relations with other communities; the specifics of the relationship between members of the informal youth group and their common interests (Every fifth boy comes to the informal youth group for joint leisure, leisure; psychological characteristics of all members of the informal youth group, their role in the life of the association and committed specific joint, group actions; guidelines, beliefs, core values, traditions, subculture, characteristic of this informal youth group, vulnerable, weaknesses of the informal youth group, committed and planned offenses and crimes by members of the informal youth group.
Опис
Ключові слова
молодь, угруповання, молодіжний рух, злочинець, поведінка, запобігання., youth, grouping, youth movement, criminal, behavior, prevention.
Бібліографічний опис
Агапова К.В. Індивідуально-профілактичні заходи запобігання кримінальним правопорушенням, що вчиняються молодіжними угрупованнями. Південноукраїнський правничий часопис. 2021. № 4. С. 8 - 14.