ДОСВІД ДАНІЇ ЩОДО СПІВПРАЦІ ПОЛІЦІЇ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-03-26
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
На думку авторів корисним для перейняття досвідом Данії є використання поліцією аналізу співвідношення витрачених зусиль, часу та отриманого результату щодо різних ситуацій в округах та його окремих районах на засіданнях консультативних груп, мешканців цих районів для визначення подальшого шляху спільного вирішення проблемних питань (моментів). В правоохоронній діяльності Данії використовується реактивна (адаптаційна) модель регулювання, яка дозволяє швидко та гнучко реагувати на зміни ситуації та враховувати специфіку конкретного району, чи менталітету, звичаїв громадян, інших особливостей. Зазначене можливо використати для вдосконалення взаємодії Національної поліції України та громадськості. According to the authors, it is useful to learn from the experience of Denmark when the police use an analysis of the ratio of efforts spent, time and results obtained in relation to various situations in districts and its individual districts at meetings of advisory groups, residents of these districts, to determine the future path of joint resolution of problematic issues (moments). In law enforcement in Denmark, a reactive (adaptive) model of regulation is used, which allows you to quickly and flexibly respond to changes in the situation and take into account the specifics of a particular area, or the mentality, customs of citizens, and other features. This can be used to improve the interaction between the National Police of Ukraine and the public.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Медведенко Н.В., Медведенко С.В. ДОСВІД ДАНІЇ ЩОДО СПІВПРАЦІ ПОЛІЦІЇ З ГРОМАДСЬКІСТЮ. Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демокра- тичної правової держави: матеріали ХІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Одеса, 26 березня 2020 р. Одеса: ОДУВС, 2020. 268 с. С. 60-61.