OPEN DATA ТА OSINT В РОЗСЛІДУВАННІ ВОЄННИХ ЗЛОЧИНІВ

Вантажиться...
Ескіз
Файли
Дата
2023-05-31
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Інформація з відкритих джерел, як правило, може мати певну оперативну цінність на стадії досудового розслідування, зокрема і для прийняття управлінських рішень. Нині широко використовуються можливості розвідки з в ідкритих д жерел д ля д іяльності, п ов'язаної з роботою з вільно доступною інформацією. Існують чисельні інструменти для пошуку та аналізу інформації яку можна зібрати в Інтернеті. Information from open sources, as a rule, can have a certain operational value at the stage of pre-trial investigation, in particular, for making management decisions. Currently, intelligence opportunities from open sources are widely used for activities related to work with freely available information. There are numerous tools for searching and analyzing information that can be collected on the Internet.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Биков, І. OPEN DATA ТА OSINT В РОЗСЛІДУВАННІ ВОЄННИХ ЗЛОЧИНІВ. Актуальні питання кримінального провадження у сучасних умовах: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, 31 травня 2023 р. - Одеса: ОДУВС, 2023. - 286 с. С.38-41.