Юридико-психологічні аспекти розгляду клопотання про проведення негласних слідчих розшукових дій

Анотація
Дисертаційне дослідження присвячено вивченню юридично-психологічних аспектів розгляду клопотань про надання дозволу на проведення негласних слідчих розшукових дій. На основі теоретичного аналізу літературних джерел відображено погляди науковців на проблемні питання в сфері подання та розгляду клопотань про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій (далі НСРД). Досліджено нормативно-правове регулювання з питань винесення клопотання про надання дозволу про проведення НСРД та його подальший розгляд слідчим суддею. Визначено, що за своєю правовою природою клопотання про надання дозволу на проведення НСРД виступають основним елементом кримінально-процесуальної діяльності, підпорядкованим суворому правовому регулюванню. Дії відповідних суб'єктів правовідносин за поданням, розглядом та вирішенням клопотань виступають в якості реалізації права або виконання обов'язків, що визначає сутність кримінально-процесуальних правовідносин. Подібні дії є цілісною системою даних правовідносин, що виникають між одними суб'єктами, які мають право на подання клопотань (слідчий або прокурор), та іншими суб'єктами (слідчий суддя або у разі, якщо на місцевості (адміністративній території), на якій діє правовий режим воєнного стану, надзвичайного стану, проведення антитерористичної операції, повноваження, стосовно надання дозволу на проведення НСРД, контролю за їх проведенням, виконує керівник органу прокуратури), які уповноважені на їх розгляд та дозвіл. На підставі аналізу різних наукових поглядів щодо питання правової природи клопотання обґрунтовано авторське визначення: клопотання про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій – це офіційне обґрунтоване звернення слідчого або прокурора, яке подається в установленому законом порядку в письмовій формі, слідчому судді, з метою отримання дозволу про проведення окремих НСРД в рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню. Встановлено суттєві властивості клопотання про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій: – наявність офіційного характеру – це означає, що клопотання заявляється: у межах і за наявності певних правовідносин; особою, уповноваженою на це; посадовій особі, уповноваженій розглядати клопотання та приймати по ньому ухвалу; з питань щодо суті правовідносин; та обов'язково у встановленому законом порядку. – наявність характеру звернення – це означає, що слідчий (прокурор) заявляє клопотання з метою найбільш повно реалізувати свої права; слідчий суддя розглядає клопотання, має відповідні владні повноваження, що дозволяють йому (за наявності відповідних підстав) ухвалити клопотання або відмовити в його ухвалені; наявність характеру звернення у клопотанні не означає необов'язковості дозволу клопотання слідчим суддею відповідно до закону. Визначено основні психологічні аспекти винесення ухвали слідчим суддею за результатами розгляду клопотань про надання дозволу на проведення НСРД. В цьому аспекті досліджено психологічні чинники, що істотно впливають на винесення слідчим суддею ухвали під час розгляду клопотання про надання дозволу на проведення НСРД (переконання, установки, досвід, емоційний стан, нестача інформації, дефіцит часу, тиск з боку інших людей та ін.). Виділено три функціональні підсистеми, які забезпечують прийняття рішення слідчим суддею під час розгляду клопотання про надання дозволу на проведення НСРД: - блок індивідуально-особистісних компонентів, який включає властивості особистості, що забезпечують прийняття певної ситуації, висування варіантів вибору та прийняття відповідного рішення; - блок компонентів взаємодії з середовищем, який включає властивості особистості, які забезпечують пошук її стратегій, дій щодо реалізації, оцінки та прогнозу наслідків прийнятого рішення; - блок компонентів рішучості, який забезпечує координацію вибору, його реалізацію та прогноз наслідків. На основі проведеного дослідження запропоновано структурно-функціональну модель психічної регуляції процесу розгляду клопотання про надання дозволу на проведення НСРД слідчим суддею. Ця модель включає емоційні, когнітивні, вольові та мотиваційні сфери психіки, які взаємодіють між собою та забезпечують ефект активації впливу слідчого судді на його власний вибір. Автори також відзначають, що на процес розгляду клопотань про надання дозволу на проведення НСРД можуть вплинути такі фактори, як: - внутрішньоособистісні фактори (властивості особистості, мотиви, установки, цінності слідчого судді); - міжособистісні фактори (відносини між слідчим суддею та сторонами клопотання, взаємодія між сторонами клопотання); - організаційні фактори (вимоги законодавства, нормативні акти, внутрішньоорганізаційні вимоги). За результатами емпіричної частини дослідження встановлено, що: - дефіцит часу та зміна емоційного стану є предикторами вибору стратегій взаємодії слідчого судді зі слідчим, прокурором під час розгляду клопотання про надання дозволу на проведення НСРД; - значними диспозиційними передумовами під час розгляду клопотання про надання дозволу на проведення НСРД та вибору стратегій взаємодії є чинник довіри та саморегуляції; - при спільному впливі ситуаційних та диспозиційних передумов значущим предиктором є взаємодія дефіциту часу та фактора тривожності; - такі диспозиційні передумови як відкритість нового досвіду, свідомість, приязнь та розрахунок як критерії довіри мають позитивний зв'язок із вибором стратегії співробітництва при ухваленні прогностичного рішення; - такі диспозиційні передумови як макіавеллізм, пильність і недолік як критерій довіри пов'язані з вибором стратегії конфронтації. На основі проведеного дослідження розроблено рекомендації щодо вдосконалення юридично-психологічних аспектів розгляду клопотання про надання дозволу на проведення НСРД, зокрема: - удосконалення законодавчого регулювання відносно розгляду клопотань про надання дозволу на проведення НСРД; - підвищення кваліфікації слідчих суддів, слідчих та прокурорів з питань, розгляду клопотань про надання дозволу на проведення НСРД; - забезпечення ефективної взаємодії в процесі розгляду клопотань про надання дозволу на проведення НСРД між слідчим суддею та слідчим, прокурором. The dissertation study is devoted to the study of legal and psychological aspects of consideration of requests for permission to conduct undercover investigative (search) actions. Based on the theoretical analysis of literary sources, the views of scientists on problematic issues in the field of submission and consideration of requests for permission to conduct covert investigative (search) activities are reflected. The regulatory and legal regulation on the issue of issuing a petition for granting permission to conduct investigative (search) actions and its further consideration by an investigating judge has been studied. It was determined that by its legal nature, requests for permission to conduct investigative (search) actions are the main element of criminal procedural activity subject to strict legal regulation. The actions of the relevant subjects of legal relations upon submission, consideration and resolution of petitions act as the exercise of rights or the fulfillment of duties, which determines the essence of criminal procedural legal relations. Similar actions are a complete system of given legal relations that arise between some subjects who have the right to submit petitions (investigator or prosecutor) and other subjects (investigating judge or if in the locality (administrative territory) in which the legal regime of martial law, state of emergency, conducting an anti-terrorist operation is in effect, the authority to grant permission to conduct investigative (search) actions, control over their conduct, is exercised by the head of the prosecutor's office), who is authorized to review and approve them. On the basis of the analysis of various scientific views on the question of the legal nature of the petition, the author’s definition is substantiated: a petition for permission to conduct secret investigative (search) actions is an official substantiated appeal of an investigator or a prosecutor, which is submitted in writing to the investigating judge in accordance with the procedure established by law. for the purpose of obtaining permission to conduct separate investigative (search) actions as part of a pre-trial investigation into criminal proceedings. The essential properties of the request for permission to conduct secret investigative (search) actions have been established: - the presence of an official character - this means that the request is made: within the limits and in the presence of certain legal relationships; a person authorized to do so; to an official authorized to consider the petition and make a decision on it; on matters concerning the essence of legal relations; and necessarily in accordance with the procedure established by law. - the presence of the nature of an appeal - this means that the investigator (prosecutor) makes a request in order to fully exercise his rights; the investigating judge examines the petition, has the relevant powers, which allow him (if there are appropriate grounds) to accept the petition or refuse to accept it; the presence of the nature of the appeal in the petition does not mean that the permission of the petition by the investigating judge is optional according to the law. The main psychological aspects of issuing a decision by an investigating judge based on the results of consideration of requests for permission to conduct investigative (search) actions have been determined. In this aspect, the psychological factors that significantly influence the issuing of a decision by the investigating judge during the consideration of the request for permission to conduct investigative (search) actions (beliefs, attitudes, experience, emotional state, lack of information, lack of time, pressure from other people, etc.) . Three functional subsystems have been identified, which ensure the decision-making by the investigating judge during the review of the request for permission to conduct NSRD: - a block of individual and personal components, which includes personality properties that ensure acceptance of a certain situation, putting forward options for choice and making the appropriate decision; - a block of components of interaction with the environment, which includes personality properties that ensure the search for its strategies, actions for implementation, assessment and forecasting of the consequences of the decision; - a block of components of determination, which ensures the coordination of the choice, its implementation and the forecast of the consequences. On the basis of the conducted research, a structural and functional model of mental regulation of the process of consideration of a request for permission to conduct investigative (search) actions by an investigating judge is proposed. This model includes emotional, cognitive, volitional and motivational spheres of the psyche, which interact with each other and provide the effect of activating the influence of the investigating judge on his own choice. The authors also note that such factors as: - intrapersonal factors (characteristics, motives, attitudes, values of the investigating judge); - interpersonal factors (relationship between the investigating judge and the petitioning parties, interaction between the petitioning parties); - organizational factors (legislative requirements, regulatory acts, internal organizational requirements). According to the results of the empirical part of the study, it was established that: - lack of time and a change in emotional state are predictors of the choice of strategies for the interaction of the investigating judge with the investigator, the prosecutor during the consideration of the request for granting permission to conduct investigative (search) actions; - significant dispositional prerequisites during the consideration of the request for granting permission to conduct investigative (search) actions and the choice of interaction strategies are the factor of trust and self-regulation; - with the combined influence of situational and dispositional prerequisites, the significant predictor is the interaction of time shortage and the anxiety factor; - such dispositional prerequisites as openness to new experience, consciousness, friendliness and calculation as trust criteria have a positive relationship with the choice of cooperation strategy when making a prognostic decision; - such dispositional prerequisites as Machiavellianism, vigilance and lack as a criterion of trust are related to the choice of confrontation strategy. On the basis of the conducted research, recommendations were developed to improve the legal and psychological aspects of consideration of a request for permission to conduct investigative (search) actions, in particular: - improvement of the legislative regulation regarding the consideration of requests for permission to conduct investigative (search) actions; - improving the qualifications of investigative judges, investigators and prosecutors in matters of consideration of requests for permission to conduct investigative (search) actions; - ensuring effective interaction between the investigating judge and the investigator, the prosecutor, in the process of considering requests for permission to conduct investigative (search) actions.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Казарян, І. С. Юридико-психологічні аспекти розгляду клопотання про проведення негласних слідчих розшукових дій : дис . ... д-ра філос.: 081 / Ірина Сергіївна Казарян; МВС України, Одеськ. держ. ун-т внутр. справ; Одеса, 2023. 222 с.
Зібрання