Деякі аспекти використання міжнародного досвіду під час розслідування насильницьких злочинів щодо дітей.

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Івано-Франківський юридичний інститут Національного університету «Одеська юридична академія».
Анотація
В Україні відбуваються складні соціально-економічні перетворення, які безпосередньо впливають на збільшення випадків потрапляння дитини у складні життєві обставини, вчинення жорстокого поводження щодо дитини, втягування дітей у кримінальні угруповання, залучення до жебрацтва та скоєння відносно дітей насильницьких злочинів, як ніколи діти потребують захисту та допомоги держави. В державі реалізуються підходи, визначені міжнародним і вітчизняним законодавством стосовно захисту прав дітей, держава захищає інтереси дитини, удосконалює механізми контролю за дотриманням чинного законодавства в сфері охорони дитинства, розвиває та вдосконалює інституції соціально-правового захисту дітей. Однак цього замало, існує безліч прогалин у законодавстві, які потребують вирішення найближчим часом. Інтерпол наголошує: «Злочини проти малолітніх останнім часом починають набувати міжнародного характеру. Винні особи можуть переїжджати з держави в державу, зокрема у країни, які розвиваються, зважаючи на меншу суворість покарання». Сучасне правове дослідженн умовах глобалізації та євроінтеграційне може не враховувати порівняльно-правового аспекту. Становлення і розвиток юридичної компаративістики є важливим фактором удосконалення правозастосовної діяльності органів державної влади, в тому числі і у сфері діяльності правоохоронних органів, зокрема протидії насильницьким злочинам проти дітей. Для більш ефективного розслідування насильницьких злочинів щодо дітей і використання позитивно- го міжнародного досвіду потрібно узагальнити деякі сучасні тенденції і стратегії протидії насильницькій злочинності щодо малолітніх, розглянути типові проблеми у запобіганні злочинності, з якими стикаються в різних державах. Запозичення досвіду розвинутих країн, насамперед держав Європи, має певні проблемні аспекти, пов’язані з різним законодавчим регулюванням відповідних суспільних відносин. In Ukraine today there are difficult socio-economic transformations that directly influence on the increase ofcases of hit of child in difficult vital circumstances, feasance oflegal cruelty in relation to a child, involvement of children incriminal organizations, bringing in to begging and feasance inrelation to the children of crimes of violence, as no time to putneed defence and help of the state. In the state approaches will be realized certain aninternational and home legislation in relation to the protectionof rights forchildren, the state protects interests of child, perfects a control mechanism after the observance of currentlegislation in the field of the guard of childhood, develops andperfects institutes sociallegal defence of children and otherslike that, but it not enough, exist enormous amount of blanksin a legislation, that need a decision the nearest time. As Interpol marks Crimes against very young in the last timesbegin to acquire international character. Winy persons canmove from the state in the state, in particular, in countries thatdevelop, having regard to the less strictness of punishment. Modern legal research, in the conditions of globalization and eurointegration, takes into account a comparatively-legalaspect. Becoming and development of legal is the important factor of improvement of law enforcement activity of public authorities, including in the field of activity of law enforcement authorities, in particularto counteraction to the crimes of violence against children. For more effective investigation of crimes of violence inrelation to children and use of positive international experience we need to generalize some modern tendenciesand strategies of counteraction to violent criminality in relationto very young, will consider typical problems in prevention ofcriminality, with that clash in the different states, at the same time borrowing of experience of the developed countries, in the first turn the states of Europe, has the problem aspectsrelated to the different legislative adjusting correspondingpublic relation are certain.
Опис
Ключові слова
дитина, захист дитини, норматив- ний акт, міжнародне право, конвенція, юридична відповідальність, законодавство України, міжнародні стандарти, нормативна база., child, child protection, normative act, international law, convention, legal liability, legislation of Ukraine, international standards, normative base.
Бібліографічний опис
Корнієнко М.В. Деякі аспекти використання міжнародного досвіду під час розслідування насильницьких злочинів щодо дітей // Прикарпатський юридичний вісник. 2020. Випуск 1 (30). С. 88 - 92.