ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРАВОВОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Метою статті є визначення особливостей пра- вового та соціального захисту працівників поліції у процесі проходження служби, розробка практич- них пропозицій та рекомендацій щодо вдосконалення правового регулювання соціального захисту, прове- дення аналізу чинного законодавства із зазначених проблем. Досліджено сутність та юридичну природу поняття соціального захисту працівників поліції. Проведено аналіз законодавства щодо особливостей та значення соціального захисту працівників поліції. З урахуванням зарубіжного досвіду реалізації гарантій соціального захисту працівників, зроблені висновки щодо необхідності удосконалення правового регулю- вання гарантій прав соціального захисту працівників поліції в Україні. Автор зазначає, що соціальний захист працівників поліції є складним і одночасно, дуже необхідним скла- довим елементом в національному та міжнародному законодавстві. Проте, незважаючи на теоретичну та практичну значущість наукових доробок у сфері соціального захи- сту, єдності у вирішенні низки дискусійних питань щодо визначення понятійного апарату та основних форм соціального захисту, на сьогодні немає. Зазначене пояснює необхідність та актуальність ґрунтовного дослідження правових і організацій- них аспектів соціального захисту поліцейських, що і визначило вибір теми дослідження. Дискусійною залишається проблема вдосконалення норматив- но-правової бази, покликаної регулювати робочий час, пільги, соціальні та компенсаційні виплати, допомоги, соціальні послуги працівників поліції. The purpose of the article is to determine the peculiarities of legal and social protection of police officers during their service, to develop practical proposals and recommendations for improving the legal regulation of social protection, to conduct an analysis of the current legislation on the specified problems. The essence and legal nature of the concept of social protection of police officers have been studied. An analysis of the legislation regarding the features and importance of social protection of police officers was carried out. Taking into account the foreign experience of implementing guarantees of social protection of employees, conclusions were drawn regarding the need to improve the legal regulation of guarantees of the rights of social protection of police employees in Ukraine. The author notes that the social protection of police officers is a complex and, at the same time, a very necessary component of national and international legislation. However, despite the theoretical and practical significance of scientific developments in the field of social protection, there is currently no unity in solving a number of debatable issues regarding the definition of the conceptual apparatus and basic forms of social protection. This explains the necessity and relevance of a thorough study of the legal and organizational aspects of the social protection of police officers, which determined the choice of the research topic. This explains the necessity and relevance of a thorough study of the legal and organizational aspects of the social protection of police officers, which determined the choice of the research topic. The problem of improving the legal framework designed to regulate working hours, benefits, social and compensatory payments, benefits, and social services of police officers remains debatable.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Антоненко, О.А. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРАВОВОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ. Південноукраїнський правничий часопис. 2023. № 1. С. 159-163.