Актуальні проблеми забезпечення доказів в адміністративному процесі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У статті проаналізовано практичні питання та пов’язані з цим проблемні аспекти забезпечення доказів в адміністративному судочинстві. Звер- нуто увагу, що нагальною проблематикою інсти- туту забезпечення доказів в адміністративному судочинстві, в контексті питання ефективної реа- лізації учасниками адміністративних справ права на забезпечення доказів у судовому провадженні наряду із реалізацією процесуальних прав на витребування доказів та/або забезпечення позову. У статті під- креслюється, що зазначені інститути адміністра- тивного судочинства не лише потрібно розмежову- вати теоретично, а і практичні аспекти їх реалізації породжують для сторін різні процесуальні наслідки. Інститут забезпечення доказів в адміністративному процесі на практиці учасника справ часто плутають із інститутом витребування доказів та/або забезпе- ченням позову. На основі аналізу положень Кодексу адміністра- тивного судочинства України та актуальної судо- вої практики розглянуто особливості практичного вирішення питання забезпечення доказів в адміні- стративному судочинстві та проаналізовано основні типові помилки сторін провадження при практич- ному застосуванні даного інституту з метою забезпечення позитивного результату у справі. В наслідок чого учасники справ в провадженнях адмі- ністративних судів, маючи на меті отримати пози- тивний результат у справі, вчиняють процесуальні дії з метою забезпечення доказів, часто не отри- муючи бажаного результату та очікуваного право- вого наслідку своїх процесуальних дій в силу того, що витребування доказів та забезпечення позову за своєю суттю, юридичною природою та правовими наслідками мають відмінні результати їх реалізації в адміністративному процесі від інституту забезпе- чення доказів в адміністративному процесі. Проведене дослідження дозволяє при практичній реалізації процесуальних прав сторін конкретизувати механізм реалізації їх процесуальних прав в контексті інституту забезпечення доказів, та відокремити їх від таких інститутів адміністративного процесу як витребування доказів та забезпечення адміністра- тивного позову в цілому. Зазначені підходи до реаліза- ції процесуальних прав в аспекті забезпечення доказів в адміністративному процесі дозволять зацікавленій стороні вірно в контексті реалізації процесуальної норми реалізувати їх. The article analyzes the practical issues and related problematic aspects of securing evidence in administrative proceedings. The author draws attention to the urgent issues of the institute of securing evidence in administrative proceedings in the context of the issue of effective exercise by participants to administrative cases of the right to secure evidence in court proceedings along with the exercise of procedural rights to request evidence and/or to secure a claim. The author emphasizes that these institutes of administrative proceedings should not only be distinguished theoretically, but also the practical aspects of their implementation give rise to different procedural consequences for the parties. In practice, the institute of securing evidence in administrative proceedings is often confused by litigants with the institute of discovery of evidence and/or interim relief. Based on the analysis of the provisions of the Code of Administrative Procedure of Ukraine and current court practice, the author examines the peculiarities of practical solution of the issue of securing evidence in administrative proceedings and analyzes the main typical mistakes made by the parties to the proceedings in the practical application of this institution with a view to ensuring a positive outcome in the case. As a result, parties to cases in administrative court proceedings, aiming to obtain a positive result in the case, take procedural actions to secure evidence, often without obtaining the desired result and the expected legal consequences of their procedural actions due to the fact that the discovery of evidence and securing a claim by their essence, legal nature and legal consequences have different results of their implementation in the administrative process from the institution of securing evidence in the administrative process. The current research it possible to specify the mechanism for exercising the procedural rights of the parties in the context of the institute of securing evidence and to separate them from such institutes of the administrative process as discovery of evidence and securing an administrative claim in general. These approaches to the exercise of procedural rights in the aspect of securing evidence in the administrative process will allow the interested party to exercise them correctly in the context of the implementation of the procedural norm.
Опис
Ключові слова
доказ, доказування, дослідження доказів, забезпечення доказів, адміністративне судо- чинство, провадження, суд, сторони, процедура., evidence, proof, examination of evidence, provision of evidence, administrative proceedings, proceedings, court, parties, procedure.
Бібліографічний опис
Павлютін Ю.М., Биков І.О. Актуальні проблеми забезпечення доказів в адміністративному процесі. Південноукраїнський правничий часопис. 2022. № 4. Ч. 3. С. 245-249.