АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-11-27
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
З метою ефективного забезпечення проведення практичних занять з окремих навчальних дисциплін спеціального спрямування, авторами пропонується за підсумками роботи круглого столу звернутись до Департаменту персоналу МВС України з проханням вирішити це питання на рівні міністерства та розробити уніфікований нормативний документ який у подальшому надасть змогу планувати навчальне навантаження із розрахунку не більше 15 осіб на одного керівника занять з навчальних дисциплін: Фізична підготовка, Тактична (тактико-спеціальна) підготовка та Вогнева підготовка. Вирішення зазначеного питання і в подальшому зможе забезпечити належну організацію і проведення практичних занять на високому професійному та безпечному рівні і забезпечить набуття необхідних знань, вмінь і навичок здобувачами вищої освіти навчальних закладів МВС України зі специфічними умовами навчання, поліцейськими і військовослужбовцями. In order to effectively ensure the conduct of practical classes in certain educational disciplines of a special direction, the authors suggest, based on the results of the round table, to contact the Personnel Department of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine with a request to resolve this issue at the level of the ministry and to develop a unified normative document that will in the future make it possible to plan the training load based on the calculation of no more than 15 people per one leader of classes in the educational disciplines: Physical training, Tactical (tactical-special) training and Fire training. The resolution of the mentioned issue will be able to ensure the proper organization and conduct of practical classes at a high professional and safe level and will ensure the acquisition of the necessary knowledge, abilities and skills by higher education graduates of educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine with specific training conditions, police officers and military personnel.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Дулгер В.В., Бахчеван Є.Ф. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Службово-бойова підготовка як основа професійної діяльності поліцейських : матеріали круглого столу (м. Одеса, 27 листопада 2020 року). – Одеса : ОДУВС, 2020. – 194 с. С. 54-57.