Юридичний бюлетень

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС; Херсонський факультет.
Анотація
У збірнику розглядаються актуальні питання теорії держави та права, цивільного права, адміністративного права та адміністративної діяльності, проблеми протидії злочинності, юридичної психології та ін. Для науковців, юристів-практиків, викладачів, ад’юнктів, аспірантів, слухачів, курсантів та студентів вищих навчальних закладів юридичного профілю, а також всіх тих, хто ціка- виться питаннями розвитку науки та права. The collection considers topical issues of the theory of state and law, civil law, administrative law and administrative activities, problems of combating crime, legal psychology, etc. For scientists, legal practitioners, teachers, associate professors, graduate students, students, cadets and students of higher educational institutions of legal profile, as well as all those who are interested in the development of science and law.
Опис
Ключові слова
загальнотеоретичні проблеми держави і права, питання цивільного, господарського та трудового права, адміністративне право, адміністративна діяльність, проблеми кримінального права та кримінології, кримінальний процес, криміналістика, оперативно-розшукова діяльність, general theoretical problems of state and law, issues of civil, commercial and labor law, administrative law, administrative activities, problems of criminal law and criminology, criminal procedure, criminology, operational and investigative activities
Бібліографічний опис
Юридичний бюлетень : наук. журн. / редкол. : О. Г. Предместніков та ін. – Одеса, ОДУВС, 2020. – Вип. 14. – 199 с.