Ліберальні вчення Людвіґа фон Мізеса та Мілтона Фрідмана як теоретичне підґрунтя реформування планової економіки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті розглядаються окремі положення вчень Людвіга фон Мізеса та Мілтона Фрідмана, які у другій половині ХХ ст. стали на захист класичних ліберальних цінностей та заклали концептуальне підгрунтя ринкової економіки сучасного зразка. У працях вчених вихваляються фундаменталь- ні для економіки західного типу цінності: вільний ринок, приватна власність, економічна і політична свобода та конкуренція. Водночас системно критикується економіка, побудована на планових засадах, як така, що не здатна забезпечити сталий соціально-економічний розвиток. Із падінням соціалізму ідеї Людвіга фон Мізеса та Мілтона Фрідмана виступили ідейним підгрунтям для провідних реформаторів країн Східної Європи. В статье рассматриваются отдельные положения учений Людвига фон Мизеса и Милтона Фридмана, которые во второй половине ХХ в. стали на защиту классических либеральных ценностей и заложили концептуальное основание рыночной экономики современного образца. В трудах ученых восхваляются фундаментальные для экономики западного типа ценности: свободный рынок, частная собственность, экономическая и политическая свобода, конкуренция. Одновременно системно критикуется экономика, построенная на плановых началах, как такая, которая не способна обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие. С падением социализма идеи Людвига фон Мизеса и Милтона Фридмана выступили идейным основанием для ведущих реформаторов стран Восточной Европы. The article deals with some provisions of the teachings of Ludwig von Mises and Milton Friedman, which asserted classical liberal val- ues in the second half of the ХХ centurу and has laid the conceptual foundations of the modern market economу model. Іn the writ- ings of these thinkers praised fundamental for the economу of western-stуle values such as the free market, private propertу, economic and political freedom, competition. At the same time, the planned economу criticized as an unable to achieve sustainable socio-economic development. With the fall of socialism ideas of Ludwig von Mises and Milton Friedman be- came the ideological basis for the leading re- formers of Eastern Europe.
Опис
Ключові слова
лібералізм, економіка, економічна свобода, політична свобода, конкуренція, соціалізм, капіталізм, власність., либерализм, экономика, экономическая свобода, политическая свобода, конкуренция, социализм, капитализм, собственность., liberalism, economу, economic freedom, political freedom, competition, socialism, capitalism, property.
Бібліографічний опис
Пальшков К.Є. Ліберальні вчення Людвіґа фон Мізеса та Мілтона Фрідмана як теоретичне підґрунтя реформування планової економіки / К.Є. Пальшков // Науковий журнал "ПОЛІТИКУС". - Вип. 1. - 2016. - С. 25 - 28.