ПРИНЦИП ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА: СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-11-06
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Автором зазначається, що принцип верховенства права є складним феноменом, що включає в себе низку вимог до учасників правових відносин, у першу чергу, до органів публічної влади, що і обумовлює його важливість для суб’єктів адміністративних правових відносин. Необхідність для органів державного управління керуватися принципом верховенства права, у тому числі й за відсутності окремих законодавчих приписів (або у випадку колізії між юридичними нормами) і надає досліджуваному явищу властивості «джерельності», зумовлює потребу розгляду принципу верховенства права як джерела, зокрема, адміністративного права.The author notes that the principle of the rule of law is a complex phenomenon that includes a number of requirements for participants in legal relations, first of all, for public authorities, which determines its importance for subjects of administrative legal relations. The need for public administration bodies to be guided by the principle of the rule of law, including in the absence of separate legislative prescriptions (or in the case of a conflict between legal norms) and gives the investigated phenomenon the properties of "sourceness", makes it necessary to consider the principle of the rule of law as a source, in particular, of administrative law .
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Вдовиченко, О.ПРИНЦИП ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА: СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ. Стан та перспективи розвитку адміністративного права України: матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. онлайн-конф.., м. Одеса, 06 листопада 2020 р. – Одеса : ОДУВС, 2020. С.68-70.