МОВНЕ ПИТАННЯ В УКРАЇНІ: ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ, ПРОБЛЕМАТИКА ТА ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАКРІПЛЕННЯ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022-12-12
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Державна мовна політика України повинна зосередитись на таких пріоритетних напрямах: приведення мовного законодавства України у відповідність до Конституції України, Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»; створення ефективного державного ор- гану для дотримання мовного законодавства в Україні (з чітко визначеними повноваженнями, механізмом їхньої реалізації та жорсткими санкціями проти порушників); розробка дієвих засобів захисту української мови від актів зовнішньої мовно-культурної експансії (немає значення, зі Сходу, чи із Заходу) та публічної дискредитації української мови; удосконалення регулювання юридичної відповідальності за порушення законодавства щодо використання української мови як державної. The state language policy of Ukraine should focus on the following priority areas: bringing the language legislation of Ukraine into compliance with the Constitution of Ukraine, the Law of Ukraine "On Ensuring the Functioning of the Ukrainian Language as a State Language"; the creation of an effective state body to enforce language legislation in Ukraine (with clearly defined powers, a mechanism for their implementation and strict sanctions against violators); the development of effective means of protecting the Ukrainian language from acts of external linguistic and cultural expansion (it does not matter whether from the East or the West) and public discrediting of the Ukrainian language; improving the regulation of legal responsibility for violations of the legislation regarding the use of the Ukrainian language as the state language.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Сушко А. МОВНЕ ПИТАННЯ В УКРАЇНІ: ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ, ПРОБЛЕМАТИКА ТА ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАКРІПЛЕННЯ. Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції «Державно-правові засади формування без пекового середовища в Україні в умовах сучасних викликів», (12 грудня 2022 року. м. Одеса), Одеса: ОДУВС. 2022. С.124-128.