NATIONAL POLICE OF UKRAINE AS A SUBJECT OF ENSURING PUBLIC SECURITY AND PUBLIC ORDER

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Стаття присвячена дослідженню забезпечення Національною поліцією України публічної безпеки та публічного порядку. Аргументовано, що органи Національної поліції здійснюють комплекс заходів спрямований на забезпечення та дотримання правил у сфері публічної безпеки та порядку, профілактики та припинення правопорушень, надання якісних поліцейських послуг у сфері охорони прав і свобод людини, захисту інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, що сприятиме повноцінному розвитку нашої держави, становленню громадянського суспільства та забезпечення безпеки здоров’я та життя людини. Досліджено етимологію слів «публічний», «громадський», «публічна безпека», «громадська безпека», «громадський порядок». Проаналізовано нормативно-правову регламентацію діяльності Національної поліції у сфері забезпечення та підтримання публічної безпеки й порядку. Здійснено класифікацію та визначено систему суб’єктів забезпечення публічної безпеки та публічного порядку та встановлено, що значна роль у сфері забезпечення публічної безпеки та підтримання публічного порядку відводиться органам Національної поліції України. Зроблено висновок, що значна кількість нормативно-правових актів у сфері забезпечення публічної безпеки та публічного порядку потребує оновлення та приведення у відповідність до категорій «публічна безпека» і «публічний порядок», які визначені Законом України «Про Національну поліцію». The article is devoted to the study of the provision of public security and public order by the National Police of Ukraine. It is argued that the National Police implements a set of measures aimed at ensuring and complying with rules in the field of public safety and order, prevention and cessation of offenses, providing quality police services in the field of human rights and freedoms, protection of society and the state from unlawful encroachments, which will influence on development of our state, the formation of civil society and ensuring the safety of human health and life. The etymology of the words «public», «public», «public safety», «public safety», «public order» has been studied. The normative-legal regulation of the activity of the National Police in the sphere of ensuring and maintaining public safety and order is analyzed. The classification of the system of subjects of public safety and public order has been carried out and it has been established that a significant role in the field of public security and maintenance of public order is assigned to the bodies of the National Police of Ukraine. It is concluded that a significant number of regulations in the field of public safety and public order need to be updated and brought into line with the categories of «public safety» and «public order», which are defined by the Law of Ukraine «On National Police».
Опис
Ключові слова
публічний порядок, публічна безпека, громадський, правове забезпечення, нормативно правові акти, Національна поліція., public order, public safety, public, legal support, regulations, National Police.
Бібліографічний опис
Izbash K.S. National Police of Ukraine as a Subject of Ensuring Public Security and Public Order // European Reforms Bulletin. - 2021. - № 3. - P. 42-46.