ПРОФЕСІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА СЛІДЧОГО

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021-04-23
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Було досліджено професійно-пстхологічну підготовку слідчого до професійної діяльності. Встановлено важливість врахування особливостей психологічної складової, оскільки психічні пізнавальні стани, процеси та властивості безпосередньо обумовлюються слідчою діяльністю. Під час виконання функціональних обов’язків працівник органів досудового розслідування повинен володіти психологічними знаннями, які допоможуть йому визначити істину по справі. Врахування психологічних знань, вмінь та навичок слідчого є необхідною передумовою формування та розвитку висококультурного та компетентного працівника. The professional and psychological preparation of the investigator for professional activity was investigated. The importance of taking into account the features of the psychological component, as mental cognitive states, processes and properties, has been established are directly determined by investigative activity. During the performance of functional duties, an employee of pretrial investigation bodies must possess psychological knowledge that will help him determine the truth in the case. Taking into account the psychological knowledge, abilities and skills of the investigator is a necessary prerequisite for the formation and development of a highly cultured and competent employee.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Барська А.В. ПРОФЕСІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА СЛІДЧОГО. Актуальні аспекти криміналістичного та психологічного забезпечення правоохоронної діяльності, м. Одеса, 23 квітня 2021 р. Одеса: ОДУВС, 2021. 269 с. С. 87-90.