Профілактична робота з дітьми, які перебувають на обліку поліції

dc.contributor.authorКапуляк, Віталій Петрович
dc.contributor.authorKapuliak, Vitalii
dc.contributor.authorКовальова, Олена Володимирівна
dc.contributor.authorKovalova, Olena
dc.date.accessioned2022-08-15T07:37:43Z
dc.date.available2022-08-15T07:37:43Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractПроведено аналіз проблемних питань здійснення профілактичної роботи з дітьми у конфлікті із законом, які перебувають на обліку поліції, та здійснено науковий пошук можливих шляхів їх розв’язання. На основі аналізу наукової літератури встановлено, що організаційно-правове забезпечення профілактичної діяльності ювенальних поліцейських з дітьми, які стоять на обліку поліції, потребує удосконалення. Системний підхід до вивчення нормативно-правового забезпечення профілактичної діяльності ювенальних поліцейських дозволив виокремити основні її етапи та враховуючи особистий досвід роботи авторів у сфері ювенальної превенції здійснити аналіз організаційно-правових аспектів кожного із них. В результаті проведеного дослідження виокремлено виклики, з якими стикаються ювенальні поліцейські під час профілактичної роботи з дітьми, які перебувають на обліку поліції, та запропоновано правовий та організаційний напрями їх подолання. До правового напряму віднесено: перегляд підстав постановки на профілактичний облік дитини, в тому числі у випадках звільнення дитини від відповідальності у зв'язку із малозначністю, недосягнення дитиною віку адміністративної відповідальності, застосування судами відповідно до ст. 24-1 КУпАП заходів виховного впливу; впровадження форми оцінки ризиків вчинення повторного правопорушення дитиною, яка перебуває на обліку у поліції; встановлення відповідальності за невиконання умов перебування на профілактичному обліку; передбачення обов’язку погодження заходів профілактики у разі перебування дитини одночасно на обліку поліції, служби у справах дітей та/або органів пробації; визначення підстав та порядку продовження терміну перебування дитини на профілактичному обліку. Організаційним напрямом передбачено: необхідність розробки методичних рекомендацій для ювенальних поліцейських щодо особливостей складання плану індивідуальної роботи та вжиття заходів індивідуальної профілактики за результатами оцінки ризику вчинення правопорушень; розробки навчальних програм та здійснення підготовки ювенальних поліцейських щодо проведення заходів індивідуальної профілактики по роботі з дітьми, які перебувають на обліку поліції; створення у відділах поліції дружніх до дітей місць для проведення заходів індивідуальної профілактики. Окремо наголошено на важливості зміни парадигми сприйняття профілактичного обліку поліції з карального на превентивний інструмент, спрямований на усунення причин та умов вчинення дітьми правопорушень. The article analyzes the problematic issues of preventive work with children in conflict with the law, who are registered with the police, and conducts a scientific search for possible solutions. Based on the analysis of the scientific literature, it was established, that the organizational and legal support of preventive activities of juvenile police officers with children who are registered with the police needs to be improved. A systematic approach to the study of regulatory and legal support of preventive activities of juvenile police allowed to identify its main stages and taking into account the personal experience of the authors in the field of juvenile prevention to analyze the organizational and legal aspects of each. As a result of the research, the challenges, faced by juvenile police officers during preventive work with children who are registered with the police, were identified, and the legal and organizational directions for overcoming them were proposed. The legal direction includes: review of the grounds for preventive registration of a child, including in cases of release of the child from liability due to insignificance, non-attainment of the age of administrative responsibility by the child, the use of courts in accordance with Art. 24-1 UCaO measures of educational influence; introduction of a form of risk assessment of recidivism by a child, registered with the police; establishing responsibility for non-compliance with the conditions of preventive registration; providing for the obligation to agree on preventive measures in the event that a child is simultaneously registered with the police, children's services and/or probation authorities; determination of the grounds and procedure for extending the term of a child's stay on preventive registration. The organizational direction provides for: the need to develop guidelines for juvenile police officers on the specifics of drawing up a plan of individual work and taking measures of individual prevention based on the results of risk assessment of offenses; development of training programs and training of juvenile police officers to conduct individual prevention activities to work with children who are registered with the police; creation of child-friendly places in police departments for individual prevention measures. The importance of changing the paradigm of perception of preventive accounting of the police from punitive to prophylactic tools, aimed at eliminating the causes and conditions of children's offenses, is emphasized.uk_UA
dc.identifier.citationКапуляк В.П., Ковальова О.В. Профілактична робота з дітьми, які перебувають на обліку поліції. Science Rise: Juridical Science. № 2 (20). 2022. С. 43 – 49.uk_UA
dc.identifier.urihttp://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/2782
dc.publisherПП "ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР" Інститут держави і права ім. В. М. Корецького Національної академії наук Україниuk_UA
dc.subjectдіти, профілактичний облік, профілактична робота, рівні профілактики, ювенальна превенція, фактори ризику.uk_UA
dc.subjectchildren, preventive accounting, preventive work, levels of prevention, juvenile prevention, risk factors.uk_UA
dc.titleПрофілактична робота з дітьми, які перебувають на обліку поліціїuk_UA
dc.title.alternativePreventive activity with children registered with the policeuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Стаття_Ковал_ова_О.В.,_Капуляк_В.П.pdf
Розмір:
311.19 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: