Правомірна та протиправна поведінка суб'єктів охорони державного кордону України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Хмельницький : Видавництво НАДПСУ
Анотація
У монографії досліджуються особливості історичного процесу формування правової поведінки прикордонної сторожі на теренах української держави. Визначені поняття правової та правомірної поведінки, правопорушення з урахуванням їх специфіки у сфері охорони державного кордону України. Здійснено комплексний аналіз міжнародних і вітчизняних нормативно-правових актів та на їх основі окреслено систему й особливості існуючих форм і методів забезпечення законності суб’єктів охорони державного кордону. Проаналізовано й узагальнено вітчизняний і зарубіжний досвід здійснення профілактичної роботи з суб’єктами охорони державного кордону, на підставі чого рекомендовано додаткові заходи щодо підвищення її ефективності. Підготовлені пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства з питань запобігання та протидії протиправній поведінці суб’єктів охорони державного кордону України. Призначена для курсантів і слухачів НАДПСУ, студентів та викладачів вищих юридичних навчальних закладів, фахівців у галузі охорони державного кордону та інших сфер правоохоронної діяльності. The monograph examines the features of the historical process of formation of the legal behavior of the border guard in the Ukrainian state. The concepts of legal and lawful conduct, offenses taking into account their specifics in the field of protection of the state border of Ukraine are defined. A comprehensive analysis of international and domestic regulations and based on them outlines the system and features of existing forms and methods of ensuring the legality of the subjects of state border protection. The domestic and foreign experience of preventive work with the subjects of state border protection is analyzed and generalized, on the basis of which additional measures to increase its effectiveness are recommended. Proposals have been prepared to improve the current legislation on preventing and counteracting illegal behavior of the subjects of protection of the state border of Ukraine. It is intended for cadets and students of NADPSU, students and teachers of higher legal educational institutions, specialists in the field of state border protection and other areas of law enforcement.
Опис
Ключові слова
правова поведінка, охорона державного кордону, аналіз профілактичної та правовиховної роботи., legal behavior, protection of the state border, analysis of preventive and legal education work.
Бібліографічний опис
Ганьба О.Б. Правомірна та протиправна поведінка суб’єктів охорони державного кордону України : монографія / О. Б. Ганьба ; за заг. ред. С. Д. Гусарєва, Б. П. Ганьби. – Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2017. – 224 с.
Зібрання