Професійно-психологічний відбір суддів за критерієм - вольові якості

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Автор у статті описав групи вольових якостей та наддав їм чіткі визначення через призму суддівської діяльності. Наголошено на необхідності уведення до напрямів конкурсного відбору суддів напряму обов’язко-вого професійно-психологічного вивчення особистості судді, який за своїми індивідуально-психологічними характеристиками відповідав би вимогам, що пред’являються професією. Автором запропонована структурно-логічна класифікація груп професійно важливих якостей судді (психофізіологічні, інтелектуальні, моральні, лідерські, комунікативні, соціально-спрямо-вані, перцептивні, контрольно-оціночні, специфічні). Підкреслено, що вольові якості слід вивчати тільки в комплексі з іншими групами професійно важливих якостей. Автор в статье описал группы волевых качеств и дал им четкие определения через призму судебной деятельности. Во время конкурсного отбора судей отмечена необходимость введения обязательного профессионально-психологического изучения личности судьи, который по своим индивидуально-психологическими характеристиками отвечал бы требованиям, предъявляемым профессией. Автором предложена структурно-логическая классификация групп профессионально важных качеств судьи (психофизиологические, интеллектуальные, моральные, лидерские, коммуникативные, социально-направленные, перцептивные, контрольно-оценочные, специфические). Подчеркнуто, что волевые качества следует изучать только в комплексе с другими группами профессионально важных качеств. An author in the article described the groups of volitional internalss and gave to them clear determinations through the prism of judicial activity. During the competitive selection of judges the necessity of introduction of obligatory professional and psychological study of personality of judge, that on it would answer the requirements produced by a profession individually-psychological descriptions, is marked. The author offered structural classification of groups professionally important internals of judge (psyhofisiologocal, intellectual, moral, leader, communicative, socially-directed, perceptive, control-evaluation, specific). Underline, that volitional internals is necessary to study only in a complex with other groups professionally important internals.
Опис
Ключові слова
воля, вольові якості, професійно-психологічний відбір, суддя, професійно важливі якості., воля, волевые качества, профессионально-психологический отбор, судья, профессионально важные качества., will, volitional internals, professionally psychological selection, judge, professionally important qualities.
Бібліографічний опис
Цільмак О.М. Професійно-психологічний відбір суддів за критерієм - вольові якості / О.М. Цільмак // Південноукраїнський правничий часопис. - 2015. - № 3. - С. 213 - 215.