Деполітизація даржавної служби: особливості законодавчого унормування в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У статті представлені результати дослідження напрямів та особливостей законодавчого унормування процесу деполітизації державної служби в Україні. На основі аналізу офіційних документів проаналізовано принципи обмеження політичної активності державних службовців у політичному дискурсі сучасної української держави, проведено реконструкцію змісту цих принципів та засобів їх реалізації. У контексті політичного процесу автори розглянули принципи департизації (позапартійності), політичної нейтральності та політичної неупередженості держслужби, які отримали правове закріплення в українському законодавстві різних років. В статье представлены результаты исследования направлений и особенностей законодательного нормирования процесса деполитизации государственной службы в Украине. На основе анализа официальных документов проанализированы принципы ограничения политической активности государственных служащих в политическом дискурсе современного украинского государства, проведена реконструкция содержания этих принципов и средств их реализации. В контексте политического процесса авторы рассмотрели принципы департизации (внепартийности), политической нейтральности и политической беспристрастности госслужбы, которые получили правовое закрепление в украинском законодательстве разных лет. The article presents the results of the study features of the legislative process of depoliticization of civil ser-vice in Ukraine. Based on an analysis of official documents analyzed principles limit the political activity of public servants in the political discourse of the modern Ukrainian state, the reconstruction of the contents of these principles and means of their realization. In the context of the political process, the authors reviewed the principles non-partisan, political neutrality and political impartiality of the civil service, who received legal fastening in the Ukrainian legislation in different years.
Опис
Ключові слова
деполітизація, політичний дискурс, принцип департизації, принцип позапартійності, принцип політичної нейтральності, принцип політичної неупередженості., деполитизация, политический дискурс, принцип департизации, принцип внепартийности, принцип политической нейтральности, принцип политической беспристрастности., depoliticization, political discourse, partization principle, the principle of non-partisan, the principle of political neutrality, the principle of political impartiality.
Бібліографічний опис
Мошак О.В. Деполітизація даржавної служби: особливості законодавчого унормування в Україні / О.В. Мошак, М.Г. Свірін // Південноукраїнський правничий часопис. - 2015. - № 3. - С. 15 - 19.