Трансформаційні зміни особистості в умовах ВНЗ ( порівняльний аналіз відмінностей між курсантами та студентами )

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Львів: ЛьвДУВС
Анотація
Подано результати теоретико-експериментального дослідження проблеми розвитку особистості майбутніх психологів у вищих навчальних закладах МВС України упродовж навчання. Визначено детермінанти розвитку та відміності змін особистості курсантів і студентів – майбутніх психо-логів. Доведено необхідність доповнення заходів із психологічного супрово-дження особистісного розвитку майбутніх психологів у ВНЗ МВС України тренінгом особистісного зростання, перевірено його ефективність. Представлены результаты теоретико-экспериментального исследования проблемы развития личности будущих психологов в высших учебных заведениях МВД Украины на протяжении обучения. Определены детерминанты развития и отличие в личностях курсантов и студентов – будущих психологов. Доказана необходимость предпринятия дополнительных мер психологического сопровождения личностного развития будущих психологов в вузе МВД Украины в виде тренинга личностного роста; проверена его эффективность. The results of theoretical and experimental research of the problem of personal development of future psychologists in higher educational establish-ments of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine during educational course are considered in the article. The determinants of the development and distinctions in personality changes of cadets and students – future psychologists, are defined. The necessity and effectiveness of supplementary measures of psychological support for personal development of future psychologists in universities of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine due to personal growth training is proved.
Опис
Ключові слова
зміни й розвиток особистості курсантів і студентів майбутніх психологів, позитивні й негативні зміни, динаміка особистісного зростання, його психологічне супроводження., развитие личности курсантов и студентов; положительные и отрицательные изменения; динамика личностного роста; психологическое сопровождение., changes and personal development of cadets and students - future psychologists, positive and negative changes, dynamics of personal growth, psychological support.
Бібліографічний опис
Яковенко С.І. Трансформаційні зміни особистості в умовах ВНЗ ( порівняльний аналіз відмінностей між курсантами та студентами ) / С.І. Яковенко, М.С. Ятчук // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна: збірник наукових праць / гол. ред. М.М. Цимбалюк. - Львів: ЛьвДУВС, 2012. - Вип. 2 (2). - С. 389 - 398.