Гендерні аспекти протидії торгівлі людьми

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Стаття присвячена дослідженню впливу гендерної політики держави на стан протидії торгівлі людьми. Доведено необхідність впровадження орієнтованого на права жертви підходу протидії торгівлі людьми. Особлива увага зосереджена на ідентифікації працівниками міліції жертв на різних етапах торгівлі людьми. Підкреслено важливість взаємодії всіх суб’єктів протидії торгівлі людьми та наведені певні її форми. Статья посвящена исследованию влияния гендерной политики государства на состояние противодействия торговле людьми. Доказана необходимость внедрения ориентированного на права жертвы подхода противодействия торговле людьми. Особое внимание сосредоточено на идентификации работниками милиции жертв на различных этапах торговли людьми. Подчеркнута важность взаимодействия всех субъектов противодействия торговле людьми и приведены определенные ее формы. The article investigates the infl uence of the gender policy of the state on the state of the fi ght against human traffi cking. The necessity of the introduction of rights-based approach of the victim to traffi cking. Particular attention is focused on the identifi cation of victims by police offi cers at the various stages of traffi cking. Stressed the importance of the interaction of all stakeholders to combat human traffi cking and provides some of its forms.
Опис
Ключові слова
торгівля людьми; ідентифікація жертви; співробітники міліції, які працюють з населенням за місцем проживання; взаємодія, гендер; торговля людьми; идентификация жертвы; сотрудники милиции, которые работают с населением по месту жительства; взаимодействие, gender; traffi cking in persons; identifi cation of the victim; police offi cers who work with community policing; interaction
Бібліографічний опис
Ковальова О.В. Гендерні аспекти протидії торгівлі людьми / О.В. Ковальова // Південноукраїнський правничий часопис: Науковий журнал. - Одеса: ОДУВС, 2014. - № 3. - С. 18 - 22.