ПРОТИДІЯ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ В УКРАЇНІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018-03-30
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Автор стверджує, що прийняття нових законів в сфері запобігання та протидії домашньому насильству дозволить визначити стан, причини та передумови поширення домашнього насильства в Україні, що сприятиме удосконаленню методів протидії та подолання цієї проблеми. Нажаль, Закон України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами» набуде чинності лише 11.01.2019 року, але потрібно взяти до уваги, що реалізація передбачених нововведень потребує чимало часу і ресурсів. Тому можемо розглядати час, до набрання законом чинності, як підґрунтя для формування у суспільстві нетерпимого ставлення до насильницьких дій у сім’ї, небайдужого ставлення до постраждалих осіб, та, звісно, для підготовки та підвищення кваліфікації працівників правоохоронних органів, суду, тощо. The author claims that the adoption of new laws in the field of preventing and combating domestic violence will allow to determine the state, reasons and prerequisites for the spread of domestic violence in Ukraine, which will contribute to the improvement of methods of combating and overcoming this problem. Unfortunately, the Law of Ukraine "On Amendments to the Criminal and Criminal Procedural Codes of Ukraine in order to implement the provisions of the Council of Europe Convention on the Prevention of Violence Against Women and Domestic Violence and Combating These Phenomena" will enter into force only on January 11, 2019, but it should be taken into account that that the implementation of the planned innovations requires a lot of time and resources. Therefore, we can consider the time, before the law enters into force, as a basis for the formation of an intolerant attitude in society towards violent acts in the family, a caring attitude towards the victims, and, of course, for training and improving the qualifications of law enforcement officers, courts, etc.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Кричевська Х.О. ПРОТИДІЯ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ В УКРАЇНІ. Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави: матеріали Х міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Одеса, 30 березня 2018 р. — Одесса: ОДУВС, 2018. — 282 с. С. 172-174.