Поліцейське піклування на межі публічного та приватного права у площині євроінтеграції суспільних процесів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Метою цієї статті є вивчення сутності поліцей- ського піклування на межі публічного та приватного права у площині євроінтеграції суспільних процесів, що відбуваються у нашій державі. Встановлено, що сутність піклування має змі- шану природу як у змісті приватного, так і публіч- ного права. Метою встановлення піклування у при- ватно-правовому сенсі є: 1) забезпечення виховання неповнолітніх дітей, які внаслідок смерті батьків, хвороби батьків або позбавлення їх батьківських прав чи з інших причин залишились без батьківського піклування; 2) захист особистих і майнових прав та інтересів цих дітей; 3) захист особистих і май- нових прав та інтересів повнолітніх осіб, які за ста- ном здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов’язки. Визначені підстави встановлення піклування за законом та підзаконними нормативними актами, встановлені розбіжності між ними і запропоновані нормотворчі умови їх усунення. Підтримано наукові позиції щодо піклування у загальноправовому значенні: 1) воно розглядається як комплексний інститут, що вміщує ознаки цивіль- но-правового та сімейно-правового характеру, а його дія забезпечується також і адміністративно-пра- вовими приписами; 2) сприйняття процедури його встановлення у позасудовому порядку як адміністра- тивної послуги; 3) структурування законодавства з унормування піклування з наданням пріоритету Закону України «Про охорону дитинства», що опосе- редковує формування внутрішньої політики держави у цій сфері. У межах українського поліцейського законодав- ства відмежовано спеціально-юридичне значення піклування, що вживається у словосполученні «полі- цейське піклування», яке використовується разом з піклуванням приватноправової природи. За ступе- нем взаємозв’язку наведених видів піклування в рам- ках повноважень поліції диференційовано поліцейське піклування на самостійне та акцесорне. Поліцейське піклування у публічно-правовому сенсі є фактично засобом до обмеження певних прав та свобод людини задля забезпечення виконання покладених на поліцію повноважень. Підтримано наукову позицію щодо сприйняття поліцейського піклування як сервісної послуги, а також визначення такого превентивного поліцей- ського заходу як засобу до надання допомоги певній категорії осіб, які через особистісні, економічні, соці- альні чи інші обставини її потребують. При цьому звернена увага на потреби у вчиненні відповідних нор- мативних змін у чинному законодавстві у контексті наведеного. The purpose of this article is to study the essence of police care on the border of public and private law in the European integration of social processes taking place in our country. It was established that the essence of care has a mixed nature both in the content of private and public law. The purpose of establishing guardianship in the sense of private law is: 1) ensuring the upbringing of minor children who, due to the death of their parents, illness of their parents or deprivation of their parental rights, or for other reasons, were left without parental care; 2) protection of personal and property rights and interests of these children; 3) protection of personal and property rights and interests of adults who, due to health conditions, cannot independently exercise their rights and fulfill their duties. The grounds for establishing guardianship according to the law and by-laws are determined, the differences between them are established, and the rule-making conditions for their elimination are proposed. Scientific positions on care in the general legal sense are supported: 1) it is considered as a complex institution that includes features of a civil-law and family-law nature, and its action is also ensured by administrative and legal prescriptions; 2) acceptance of the procedure for establishing it out of court as an administrative service; 3) structuring of the legislation on the regulation of care giving priority to the Law of Ukraine “On Childhood Protection”, which mediates the formation of the state’s internal policy in this area. Within the framework of Ukrainian police legislation, the special legal meaning of custody, which is used in the phrase “police custody”, is delimited, which is used together with custody of a private legal nature. According to the degree of interrelationship of the above types of care within the framework of police powers, police care is differentiated into independent and accessory care. Police guardianship in the public-legal sense is actually a means of restricting certain human rights and freedoms in order to ensure the fulfillment of the powers entrusted to the police. The scientific position regarding the perception of police care as a service is supported, as well as the definition of such a preventive police measure as a means of providing assistance to a certain category of persons who, due to personal, economic, social or other circumstances, need it. At the same time, attention is drawn to the need to make appropriate regulatory changes in the current legislation in the context of the above.
Опис
Ключові слова
піклування, поліцейське піклу- вання, превентивний поліцейський захід, послуга., custody, police custody, preventive police measure, service.
Бібліографічний опис
Вдовиченко О.М. Поліцейське піклування на межі публічного та приватного права у площині євроінтеграції суспільних процесів. Південноукраїнський правничий часопис. 2022. № 4. Ч. 1. С. 157-163.