The Right to a Fair Trial: the ECtHR Case-Law and Its Implementation the Ukrainian Judiciary

Анотація
У статті розкрито зміст права на справедливий суд та стан його забезпечення в Україні через призму судових рішень українських судів різних інстанцій та відповідної практики Європейського суду з прав людини. Визначено, що право на справедливий суд у правовій науці, судовій практиці розглядається у його складових елементах та відповідних проявах, серед яких справедливість та публічність судового розгляду, відповідність суду ознакам незалежності, безсторонності, законності, дотримання принципів верховенства права, рівності учасників процесу, здійснення судового провадження в рамках розумних часових меж. Кожна з наведених елементів та ознак прояву права на справедливий суд піддається відповідній інтерпретації у площині відповідних рішень Європейського суду з прав людини під час перегляду матеріалів справ, по яким винесенні рішення в рамках національного судочинства країн-підписантів Конвенції. Українська судова практика насичується термінологічним та процедурним досвідом наведеної європейського судової інституції у питаннях забезпечення реалізації права на справедливий суд. The article this study is to reveal the content of the right to a fair trial and the state of its provision in Ukraine through the prism of court decisions of Ukrainian courts of various instances and the relevant practice of the European Court of Human Rights. It is identified that the right to a fair trial in legal science, judicial practice is considered in its constituent elements and relevant manifestations, including fairness and publicity of the trial, compliance with the signs of independence, impartiality, legality, observance of the rule of law, equality of participants, and proceedings within reasonable time limits. Each of the elements, mentioned and features of the right to a fair trial is subject to appropriate interpretation in the context of the relevant decisions of the European Court of Human Rights during the review of case materials in national courts of the signatory states to the Convention. Ukrainian case law is saturated with the terminological and procedural experience of the above European judicial institution in matters of ensuring the exercise of the right to a fair trial.
Опис
Ключові слова
due process of law, right of access to a court, impartiality and independence, rule of law, principle of legal certainty, право на справедливий суд, право на доступ до суду, безсторонність та незалежність, верховенство права, принцип юридичної визначеності, принцип рівності, розумні строки, Європейський суд з прав людини
Бібліографічний опис
Denysova, A. V., Blaga, A. B., Makovii, V. P., & Kaliuzhna, Y. S. (2022). in The Right to a Fair Trial: the ECtHR Case-Law and Its Implementation the Ukrainian Judiciary. Prawo i Więż, 40, 109-127.