Типові помилки слідчого під час процесу побудови та перевірки криміналістичних версій

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ПРАВО І СУСПІЛЬСТВО
Анотація
Автор у статті запропонував власну детальну класифікацію переліку основних типових помилок слідчих під час побудови та перевірки криміналістичних версій за класами та групами; розкрив суб'єктивні та об'єктивні причини, які обумовлюють версійні помилки. Запропоновано авторські визначення таких термінів: «криміналістична версія», «побудова криміналістичних версій», «перевірка криміналістичних версій», «версійна помилка», а також описано етапи процесу виявлення та усунення типових версійних помилок та методи їх пошуку. Тhe author of the article offered his own detailed classification of list of main typical mistakes of investigators during construction and verification of forensic versions for classes and groups; opened the subjective and objective reasons, which cause versioned mistakes. Author proposed definition: «forensic version», «construction forensic versions», «check forensic versions», «versioning mistake» and also described the steps of process of identification and troubleshoot tipical versioned mistakes and methods for their search.
Опис
Ключові слова
версійна помилка, криміналістична версія, побудова криміналістичних версій, перевірка криміналістичних версій, слідчий., versioning mistake, forensic version, building forensic versions, check forensic ersions, investigator.
Бібліографічний опис
Цільмак О.М. Типові помилки слідчого під час процесу побудови та перевірки криміналістичних версій. ПРАВО І СУСПІЛЬСТВО. 2014. Вип. 2. С. 316-322.