Вольовий аспект на шляху набуття спеціальних знань та їх реалізація в юридичних провадженнях

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Питання щодо осмислення терміну «спеціальні знання» та його змістовного сповнення майже півстоліття системно порушується в професійних юридичних колах. Наукові здобутки і відкриття вносять корективи, які, в основному, зво- дяться до уточнення форм їх вираження у практичній реалізації криміналістич- них методик для розв’язання задач зі встановлення обставин юридичної події. Стосовно поглядів, у чому ж полягає специфіка знань, закладених у цій мето- диці, позиція лишається дискутивною і проблемною у своїй незавершеності. Висувалися погляди про штучність і умовність як самого терміну, так і відповід- ного інституту та звучали пропозиції щодо їх скасування у всіх формах. Однак ніколи не ставилося питання про з’ясування сутнісних аспектів, які відносяться до феномену самих знань, щоб розпочати дослідження інституту спеціальних знань з позиції їх походження, встановлення їх джерела. Уявляємо, що поста- новка такого питання є виправданою і слушною, а також практично необхідною, оскільки зазначений інститут не залишив своєї актуальної позиції в практиці розслідування злочинів та прийнятті обґрунтованих і свідомих рішень. Questions of comprehension of the term «special knowledges» and its semantic maintenance rise in professional legal circles systematically nearly a half – century. Scientific achievements of discovery introduce amendments which generally come down to specification of forms of their expression in implementation of criminalistic techniques for settlement of tasks of establishment of circumstances of a legal event. As for questions in what the specifics of knowledges put in given techniques consist, answers remain open and problematic in their incompleteness. Theses about artificial character both a term and relevant institute moved forward; the offers on their elimination in all forms were sounded. However, there was not a question of a research of the intrinsic natural aspects relating to a phenomenon of knowledges that would be the basis to a research of institute of «special knowledges» from positions of their origin, establishment of their sources. It is represented that statement of such question is appropriate and necessary and also almost necessary as this institute didn’t leave the relevant positions in practice of investigation of crimes and adoption of intelligent and reasonable decisions.
Опис
Ключові слова
знання, спеціальні знання, воля, інтелект., knowledge, special knowledges, will, intelligence.
Бібліографічний опис
Калаянова Л.В. Вольовий аспект на шляху набуття спеціальних знань та їх реалізація в юридичних провадженнях // Lex Portus. 2017. № 6(8). С. 123 - 137.