МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ПІДХОДИ ДО ВИРІШЕННЯ ЕГЕЙСЬКОГО СПОРУ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА РЕАЛІЇ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021-12-23
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У дослідженні авторка робить висновок, що Егейські питання між Туреччиною та Грецією багатогранні. Вони включають розмежування континентального шельфу, широту територіальних вод, демілітаризацію островів Східного Егейського моря та проблеми з повітряним простором. Усі ці питання взаємопов’язані: одне не можна вирішити без вирішення інших. Тому є усі підстави вважати, що вирішення цих спорів є необхідним саме за участю Міжнародного Суду оскільки зважаючи на особливу делікатність і складність питань, які розглядаються, принципи справедливості та пропорційності в міжнародному праві можуть справді нерідко впливати на рішення судів. Міжнародний Суд ООН, застосовуючи норми міжнародного права до конкретних обставин при розгляді спорів між державами, максимально розвиває, поглиблює й конкретизує їх зміст. Ця робота завжди носить творчий характер і є допоміжним засобом для вдосконалення норм міжнародного права. Процедура провадження у Міжнародному Суді ООН досить ефективна і дає йому змогу виконувати завдання, поставлені світовою спільнотою базуючись на міжнародно-правових документах, що регулюють міждержавні відносини у сфері міжнародного морського права. In the study, the author concludes that the Aegean issues between Turkey and Greece are multifaceted. These include the delimitation of the continental shelf, the breadth of territorial waters, the demilitarization of the Eastern Aegean islands, and airspace issues. All these issues are interrelated: one cannot be solved without solving the others. Therefore, there is every reason to believe that the resolution of these disputes is necessary precisely with the participation of the International Court of Justice because, given the special delicacy and complexity of the issues under consideration, the principles of justice and proportionality in international law can really often influence the decisions of the courts. The UN International Court of Justice, applying the norms of international law to specific circumstances when considering disputes between states, develops, deepens and concretizes their content as much as possible. This work is always creative in nature and is an auxiliary tool for improving the norms of international law. The procedure of proceedings at the UN International Court of Justice is quite effective and enables it to fulfill the tasks set by the world community based on international legal documents regulating interstate relations in the field of international maritime law.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Ахмедова Е. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ПІДХОДИ ДО ВИРІШЕННЯ ЕГЕЙСЬКОГО СПОРУ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА РЕАЛІЇ. International scientific conference «Maritime security of the Baltic-Black sea region: challenges and threats» : conference proceedings, December 23, 2021. Odessa : Izdevnieciba «Baltija Publishing». Рр. 123 - 126.