СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЗАКОНОДАВТСВА ПРО ОСОБЛИВИЙ РЕЖИМ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ТА СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Вантажиться...
Ескіз
Файли
Дата
2022-04-29
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У доповіді автор приходить до висновку що, у разі введення в країні режиму во- єнного стану починає діяти новий для сучасної української держави розділ Кримінального процесуа- льного кодексу України ІХ з позначкою 1 «Особливий режим досудового розслідування, судового розгляду в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної опера- ції чи заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації та/або інших держав проти України». В переважній більшості він доповнює пра- ва слідчого (дізнавача), прокурора, слідчого судді, судді (суду), підозрюваного, обвинуваченого та встановлює умови за яких він починає діяти. Тому можна стверджувати що це правильний, прогреси- вний і саме головне своєчасний крок законодавця, а про практику його застосування і про можливі пробіли та колізії ще говорити зарано. In the report, the author comes to the conclusion that, in the event of the introduction of martial law in the country, a new section of the Criminal Procedure Code of Ukraine of the 19th century begins to come into effect for the modern Ukrainian state with the mark 1 "Special regime of pre-trial investigation, judicial consideration in conditions of war, state of emergency or in the area of ​​anti-terrorist operation or measures to ensure national security and defense, repel and deter armed aggression of the Russian Federation and/or other states against Ukraine". In the vast majority, it complements the rights of the investigator (investigator), prosecutor, investigating judge, judge (court), suspected defendant and establishes the conditions under which he begins to act. Therefore, it can be argued that this is a correct, progressive and, most importantly, timely step of the legislator, and about the practice of its application and about the possible it is too early to tell about gaps and collisions.
Опис
Ключові слова
воєнний стан в Україні, Правосуддя в умовах воєнного стану, аналіз законодавства, martial law in Ukraine, Justice under martial law, analysis of legislation
Бібліографічний опис
Берназ П.В. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЗАКОНОДАВТСВА ПРО ОСОБЛИВИЙ РЕЖИМ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ТА СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. Наукові проблеми запровадження правового режиму воєнного стану в Україні: сучасний вимір: матеріали науково-практичного онлайн-заходу. 29 квітня 2022 р. Одеса: ОДУВС, 2022. С. 27 - 29.