Правовий час у цивільному праві й цивільному процесі України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Херсонський державний університет
Анотація
Стаття містить дослідження правового часу серед правових інститутів цивільного й цивільного процесуального права з огляду на відповідне теоретичне та емпіричне підґрунтя. Визначено природу темпоральних величин через міжгалузеву приналежність, розглянуто правовий час як відповідне темпоральне обмеження суб’єктивного цивільного й суб’єктивного цивільного процесуального права, встановлено взаємозв’язок між окремими видами часу за цивільним та цивільним процесуальним правом вітчизняної правової системи. The article contains research of legal time among the legal institutes of civil and civil judicial law taking into account a present theoretical and empiric base. Nature of temporalnih sizes is definite through the megotraslevuyu belonging, legal time as proper temporalnoe limitation of subjective civil and subjective civil judicial is considered, communication is set between the separate types of time on civil and civil judicial to the right for the home legal system.
Опис
Ключові слова
строк, термін, час, обмеження, матеріальний, процесуальний, давність, розумний, достатній, term, term, time, limitation, material, procedural, statute of limitations, reasonable, sufficient
Бібліографічний опис
Маковій В.П. Правовий час у цивільному праві й цивільному процесі України. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2016. Випуск 2. Том 1. С. 75 - 78.