Співвідношення функцій та елементів інфраструктури правопорядку в сучасних умовах формування правового суспільства

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Дніпровський гуманітарний університет
Анотація
У статті охарактеризовано поняття інфраструктури правопорядку, проаналі- зовано зв’язок зі структурою та виявлено особливості її конструкції в сучасних державах. При порівнянні зазначених понять визначено співвідношення внутрішньої та зовнішньої структури правопорядку. Представлено, що інфраструктура пра- вового порядку втілює його статичні характеристики й виражається в орга- нізаційному середовищі, яке оточує правовий порядок, і, не входячи до його змісту чи структури, виражає його функціонування, націлене на реалізацію й підтримку. Доведено, що розгалуження інфраструктури правового порядку завжди є процесом, залежним від характеру функціонування правового порядку та потреб конкретного суспільства. Однак інфраструктура не є необхідною для буття правового порядку як такого, оскільки децентралізовані правопорядки можуть існувати без інфраструктури, коли його функції реалізуються його суб’єктами напряму. Прикладами таких правопорядків є примітивні правові порядки і до певної міри – міжнародне право, застосування якого значною мірою здійснюється самими суб’єктами. Здійснено комплексний аналіз інфраструктури правового порядку. Автором запропоновано під інфраструктурою правового порядку розуміти допоміжну організаційну систему, що виникає внаслідок інституціоналізації правового порядку для спрощення й оптимізації реалізації ним своїх функцій. Продемонстровано, що правовий порядок належить до числа найбільш фундаментальних понять сучасної загальнотеоретичної юриспруденції. Саме завдяки йому відбувається осмислення низки принципово важливих проблем буття права і держави (таких як зв’язок громадян і публічної влади, легіти- мність та авторитетність правових інститутів, організаційне оформлення пра- вової системи, розвиток горизонтальних каналів правової комунікації тощо). Теоретичне осмислення інституційних засад правового порядку націлене на пошук відповідей на питання щодо того, якою є динаміка становлення право- вого порядку як особливого соціального інституту, передумов і факторів зміц- нення, чи, навпаки, послаблення його авторитетності в соціумі, пронизування ним вертикальних і горизонтальних суспільних комунікацій. З іншого боку, тео- ретичною проблемою є також статичний вимір інституційних засад правового порядку, що виражається в його інфраструктурі. Обидва аспекти інституційних засад правового порядку мають актуальний характер для України. When comparing these concepts, the ratio of internal and external structures of law and order is determined. It is presented that the infrastructure of the legal order embodies its static characteristics and is expressed in the organizational environment that surrounds the legal order, and, without its content or structure, expresses its functioning, aimed at implementation and support. It is proved that branching of the infrastructure of the legal order is always a process dependent on the nature of the functioning of the legal order and the needs of a particular society. However, infrastructure is not necessary for legal order as such, since decentralized law and order can exist without infrastructure when its functions are implemented directly by its subjects. Examples of such law and order are primitive legal orders, and to some extent international law, which is largely enforced by the subjects themselves. A comprehensive analysis of the legal infrastructure has been carried out. The author proposes to understand, under the infrastructure of the legal order, an auxiliary organizational system that arises from the institutionalization of the legal order in order to simplify and optimize the implementation of its functions. It is demonstrated that the legal order is among the most fundamental concepts of modern general theoretical jurisprudence. This is the reason for understanding a number of fundamentally important problems of being law and state (such as communication between citizens and public authorities, legitimacy and authority of legal institutions, organization of the legal system, development of horizontal channels of legal communication, etc.). The theoretical understanding of the institutional foundations of the legal order is aimed at finding answers to the question of what is the dynamics of the formation of the legal order as a special social institution, the preconditions and factors of strengthening, or, conversely, weakening its authority in society, penetrating it vertical and horizontal social communications. On the other hand, a static problem is the static measurement of the institutional foundations of the legal order, which is expressed in its infrastructure. Both aspects of the institutional foundations of the legal order are relevant for Ukraine.
Опис
Ключові слова
правовий порядок, структура, інфраструктура, елементи правопорядку, функції правового порядку, інституціоналізація., legal order, structure, infrastructure, elements of law and order, functions of legal order, institutionalization.
Бібліографічний опис
Крижановська О.В. Співвідношення функцій та елементів інфраструктури правопорядку в сучасних умовах формування правового суспільства // Право і суспільство. 2020. Вип. 2. С. 75 - 84.