Забезпечення права на захист в ході застосування режиму відеоконференції

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Донецький юридичний інститут МВС України
Анотація
При проведенні відеоконференції необхідно суворо дотримуватися умов надання ефективної правової допомоги, виходячи із серйозності пред‘явленого обвинувачення. Надання адвоката не є формальним рішенням, а повинно супроводжуватися створенням належних умов для достатнього конфіденційного спілкування. Дистанційна участь обвинуваченого, не представленого захисником, в кримінальному провадженні при безпосередній участі прокурора є порушенням права обвинуваченого на участь у дослідженні доказів. За наяв-ності двох захисників один з них має бути присутнім у засіданні, інший - за місцем перебування обвинуваченого. Скарги обвинуваченого на фізичні вади, які перешкоджають його участі у відеоконференції, необхідно розглядати як умову, що не дозволяє здійснювати провадження у такому режимі, оскільки це призведе до простої формальності. When conducting a video conference, the conditions for providing effective legal assistance must be strictly adhered to, based on the seriousness of the charges. The provision of a lawyer is not a formal decision, but should be accompanied by the creation of appropriate conditions for sufficient confidential communication. Remote participation of the accused, not represented by the defense counsel, in the criminal proceedings with the direct participation of the prosecutor is a violation of the right of the accused to participate in the examination of evidence. If there are two defense attorneys, one of them must be present at the hearing, the other - at the location of the accused. Defendant's complaints about physical defects that prevent him from participating in the videoconference should be considered as a condition that does not allow such proceedings to take place, as this would lead to a simple formality.
Опис
Ключові слова
режим відеоконференції, кримінальне процесуальне законодавство, докази, право на захист, videoconferencing regime, criminal procedure legislation, evidence, right to defense
Бібліографічний опис
Бєжанова А. В. Забезпечення права на захист в ході застосування режиму відеоконференції // Актуальні питання кримінального права та процесу: збірник тез ІІI Всеукраїнської науково-практичної конференції «» (16 червня 2017 р.). Кривий Ріг: ДЮІ, 2017, С.274-277.