Оскарження розумних строків під час досудового розслідування

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У статті аналізуються проблеми реалізації загальної засади кримінального процесу «розумність строків». Розглянуто поняття та проблеми тлумачення розумних строків з урахуванням практики Європейського суду з прав людини. Констатується, що строки кримінального провадження зумовлюють компоненти швидкості досудового розслідування, але разом із цим є частково об’єктивною часовою категорією. Водночас швидкість розслідування перебуває у взаємозв’язку із оціночними поняттями, такими як «розумний строк» та «достатність часу» для вчинення відповідних процесуальних дій або прийняття процесуальних рішень відповідно до положень ст. 28 КПК України. Обговорюється проблема забезпечення виконання вимог законодавства щодо додержання розумних строків, безпосередньо визначених у КПК України, з огляду на складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням складності кримінального провадження, поведінки учасників та специфіки процесуальних дій, необхідних для забезпечення належної якості досудового розслідування. Розглянуто проблеми механізму реалізації права на оскарження розумних строків кримінального провадження на стадії досудового розслідування та проаналізовано проблеми та інші недоліки правової регламентації захисту прав підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого, інших осіб, права чи законні інтереси яких обмежуються під час досудового розслідування. Визначено, що звернення до органів прокуратури не можна розглядати ефективним та доступним засобом захисту з огляду на те, що статус органів прокуратури за національним законодавством не передбачає ефективних гарантій для незалежного та безстороннього перегляду скарг заявника. Увага фокусується на необхідності використання практики Європейського суду з прав людини для обґрунтування відповідних скарг на порушення розумних строків. The article analyzes the problems of implementation of the general principle of the criminal process “reasonable time”. The concepts and problems of interpretation of “reasonable terms” taking into account the case law of the European Court of Human Rights are considered. It is stated that the terms of criminal proceedings determine the component of the speed of the pre-trial investigation, but at the same time it is a partially objective time category. At the same time, the speed of the investigation is interrelated with evaluative concepts, such as “reasonable time” and “sufficient time” to take appropriate procedural steps or make procedural decisions in accordance with the provisions of Art. 28 of the Criminal Procedure Code of Ukraine. The problem of ensuring compliance with the law on compliance with reasonable deadlines, as well as deadlines directly defined in the CPC of Ukraine, given the complexity of criminal proceedings, which is determined taking into account the number of suspects, accused and criminal offenses, the scope and specifics of procedural actions necessary to ensure proper the quality of the pre-trial investigation and ensuring the requirements of the criminal procedure law regarding the observance of the principle of reasonableness of the terms of the pre-trial investigation. The problems of the mechanism of realization of the right to appeal “reasonable terms” of criminal proceedings at the stage of pre-trial investigation are considered and the problems and other shortcomings of legal regulation of protection of rights of suspect, accused, victim, other persons whose rights or legitimate interests are limited during pre-trial investigation are analyzed. It is stated that recourse to the prosecutor’s office cannot be considered as an effective and accessible remedy, given that the status of the prosecutor’s office under national law does not provide effective guarantees for the independent and impartial review of the applicant’s complaints. Attention is focused on the need to use the case law of the European Court of Human Rights in substantiating relevant complaints of breaches of reasonable time.
Опис
Ключові слова
розумність строків, процесуальні строки, досудове розслідування, оскарження., reasonableness of terms, procedural terms, pre-trial investigation, appeal.
Бібліографічний опис
Жовтан П.В., Капіца А.А. Оскарження розумних строків під час досудового розслідування // Південноукраїнський правничий часопис. 2021. № 1. С. 181 - 185.