Концептуальні основи протидії насильницьким злочинам щодо дітей

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У монографії висвітлюються основні положення щодо протидії насильницьким злочинам щодо дітей. Проводиться дескрипція стану наукової розробки тематики протидії злочинам щодо дітей та нормативно-правового регулювання діяльності з протидії цим злочинам. Автор долучається до дискусії з приводу розуміння поняття та сутності насилля в правничій науці. Особлива увага зосереджена на висвітленні організації виявлення, розслідування та запобігання насильницьких злочинів щодо дітей та загальним положенням тактики проведення слідчих (розшукових) дій за досліджуваною категорією справ. Аналізується міжнародний досвід протидії насильницькій злочинності щодо дитини, аналізуються основні форми міжнародного співробітництва при розслідуванні цього виду злочинів. У роботі викладено результати аналізу значної кількості рішень національних судів та Європейського суду з прав людини у контексті забезпечення прав дитини та протидії насильницьким злочинам щодо дітей. Наводяться пропозиції з удосконалення чинного вітчизняного законодавства у сфері протидії насильницьким злочинам щодо дітей. The monograph highlights the main provisions on counteraction violent crimes against children. The description of the state of science is carried out development of the topic of counteraction to crimes against children and normative-legal regulation of activities to combat these crimes. The author joins the discussion on understanding the concept and essence of violence in legal science. Particular attention is focused on covering the organization of detection, investigation and prevention of violent crimes against children and the general provisions of the tactics of investigative (investigative) actions in the investigated category of cases. The international experience of combating violent crime against children is analyzed, the main forms of international cooperation in the investigation of this type of crime are analyzed. The paper presents the results of the analysis of a significant number of solutions national courts and the European Court of Human Rights in context ensuring the rights of the child and combating violent crimes against children. Suggestions for improving the current domestic are given legislation in the field of combating violent crimes against children.
Опис
Ключові слова
органи публічної влади, насильницькі злочини, малолітні діти, протидія, public authorities, violent crimes, young children, counteraction
Бібліографічний опис
Корнієнко М.В. Концептуальні основи протидії насильницьким злочинам щодо дітей: монограф. / М.В. Корнієнко. – Одеса: Одеський держ. ун-т внутр. справ, 2019. – 318 с.
Зібрання