Часові категорії в універсальних положеннях забов'язального права

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ;
Анотація
Викладене підводить до висновку щодо поширеного використання часу прямо або опосередковано саме як засобу до обмеження здійснення цивільних прав та виконання цивільних обов’язків учасників зобов’язальних відносин незалежно від їх різновиду у зв’язку з простеженням місця темпоральних величин у складі механізму правового регулювання суспільних відносин в рамках універсальних положень зобов’язального права. Наведені міркування окреслюють значимість часових величин в ролі засобу до обмеження юридичного змісту зобов’язальних відносин та вказують на окремі відправні точки для подальших досліджень цього та суміжних питань. The above leads to the conclusion of the widespread use of time directly or indirectly as a means to limit the exercise of civil rights and civil duties of participants in contractual relations, regardless of their variety in connection with tracing the place of temporal quantities in the mechanism of legal regulation of social relations within the framework of universal provisions of contract law. These considerations outline the importance of time quantities as a means of limiting the legal content of a binding relationship and point to some starting points for further research on this and related issues.
Опис
Ключові слова
забов'язальне право, універсальні загальні положення, часові категорії, порука, гарантія, завдаток, застава, притримання., contract law, universal general provisions, time categories, surety, guarantee, deposit, pledge, retention.
Бібліографічний опис
Маковій В.П. Часові категорії в універсальних положеннях забов'язального права // Теоретичні та практичні проблеми застосування норм цивільного, трудового та господарського правав сучасних умовах : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 23 лист. 2018 р.) : у 2 ч. – Дніпро : Видавець Біла К. О, 2018. С. 58 - 60.