Самостійна робота студентів як невід'ємний компонент навчального процесу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Статтю присвячено питанню організації самостійної роботи студентів вищих нав-чальних закладів як виду навчальної діяльності, спрямованої на формування пізнавальних здібностей студентів, їх безперервну самоосвіту. Самостійна робота розглядається як вища форма цілеспрямованої навчальної діяльності, яка є спланованою, організаційно, методично спрямованою та відбувається без прямої допомоги викладача, але за його завданням, під його керівництвом, у спеціально відведений для цього час. Здійснено аналіз форм, методів, умов реалізації самостійної роботи; підкреслюється її роль у навчальному процесі. Статья посвящена исследованию проблемы организации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений как вида учебной деятельности, направленной на формирование познавательных способностей студентов, их беспрерывное самообразование. Самостоятельная работа рассматривается як высшая форма целенаправленной учебной деятельности, которая является спланированной, организационно и методически направленной и осуществляется без прямой помощи преподавателя, но по его заданию, под его руководством, в специально отведенное для этого время. Осуществлен анализ форм, методов, условий реализации самостоятельной работы; подчеркивается её роль в учебном процессе. The article focuses on the issue of university students’ self-study training organization. The aim of the research is to identify the features of self-study training as a kind of educational activity aimed at developing students’ cognitive abilities, their continuous self-education; to define the nature of the notion “self-study training”, forms, methods and conditions of its realization. Self-study training is considered as the highest form of targeted educational activities which is planned, organized, aimed methodically and takes place without teachers’ direct assistance, but on their instructions, under their direction, in specially appointed time. The purpose of such activity is to learn the curriculum; to systematize and consolidate theoretical knowledge and practical skills; to form skills to use information from different sources; to develop students’ cognitive abilities and activity (creative initiative, independence, responsibility, self-discipline); to form the independence of thinking, abilities to self-development, self-improvement and self-realization; to develop students’ research skills. The author considers the essence of the notion “self-study training”, its definitions and classifications of this type of activity, forms, methods, conditions of its effective implementation, forms and methods of its control. The effectiveness of self-study in the educational process highly depends on the conditions of its organization, content and nature of tasks, the logic of their construction, the achievement quality in the course of this work. The level of self-study training organization considerably affects the development of the students’ sustained interest in the academic disciplines, the degree of their cognitive activity and the process of mastering knowledge and skills. The prospects of the further research are the comprehensive review of different forms and methods of students’ self-study training organization and the teachers’ role in this process.
Опис
Ключові слова
навчальний процес, кредитно-модульна система, самостійна робота, мотивація, самореалізація, творча активність., образовательный процесс, кредитно-модульная система, самостоятельная работа, мотивация, самореализация, творческая активность., educational process, self-study training, motivation, self-realization, creative activity.
Бібліографічний опис
Голенко Н.М. Самостійна робота студентів як невід'ємний компонент навчального процесу / Н.М. Голенко // Юридичний бюлетень: наук. журн. / редкол.: О.Г. Предместніков та ін. – Одеса: ОДУВС, 2015. – Вип. 1. (1). – С. 148 - 154.