Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/1679
Title: Юрислінгвістика: українсько-англійські еквіваленти юридичних термінів
Authors: Швелідзе, Лідія Дмитрівна
Shvelidze, Lidiia Dmytrivna
Мельник, Поліна Вікторівна
Melnyk, Polina Viktorivna
Keywords: юрислінгвістика, юридичний термін, законодавчий текст, перекладацький еквівалент, лінгвістична експертиза
legal linguistics, legal terms, legislative text, terms equіvalents, linguistics examination
юрислингвистика, юридический термин, законодательный текст, переводческий эквивалент, лингвистическая экспертиза
Issue Date: 2019
Publisher: Київ: Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського
Citation: Швелідзе Л.Д. Юрислінгвістика: українсько-англійські еквіваленти юридичних термінів / Л.Д. Швелідзе, П.В. Мельник // Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікаці. - 2019. - Том 30 (69). - № 1. Ч.1. - С. 170 - 176.
Abstract: У статті здійснено порівняльний лінгвосемантичний аналіз деяких юридичних термінів та їх англомовних відповідників у тексті Конституції України задля визначення еквівалент-ності семантичних ознак юридичних термінів українсько-англійських варіантів тексту. Ана-ліз зроблено з опертям на тлумачення, подані в лінгвістичних та енциклопедичних джерелах, у яких зафіксовано значення лексем з визначенням ключових компонентів змісту. З’ясовано, що значимість або акцентування певних сигніфікативних ознак проаналізованих юридичних термінів у кожній мові є різним, що впливає на рівень еквівалентності лексем та перекладу тексту в цілому. The article presents a comparative lingvo-semantic analysis of some legal terms and their English-lan-guage equivalents to determine the semantic features of the translation of legal terms in Ukrainian-English versions of the text of the Constitution of Ukraine. In the analysis we focused on the interpretation definitions from linguistic and encyclopedic sources that describe the meaning of lexemes identifying key features. As a result we came to the conclusion that the significance and emphasis of certain significant characteristics of a lexeme in each language are different which affect the equivalence level of lexemes. В статье осуществлен сравнительный лингвосемантичний анализ некоторых юридических тер-минов и их англоязычных аналогов для определения семантических признаков перевода юридических терминов в украинском и английском варианте текста Конституции Украины. В анализе мы ориен-тировались на толкования из лингвистических и энциклопедических источников, которые описывают значения лексем, определяя ключевые признаки. В результате анализа мы пришли к выводу, что значи-мость и акцентирование определенных сигнификативних признаков терминологичных единиц в каж-дом языке различная, что влияет на уровень эквивалентности лексем и переводного текста в целом.
URI: http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/1679
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Мел_ник,_Швелiдзе__с.170-176.pdf2,08 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.