Теоретико-правові та організаційні основи адміністративного нагляду органів виконавчої влади України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
В дисертації охарактеризовано теоретико-правові та організаційні основи адміністративного нагляду органів виконавчої влади України. Вперше в українській правовій науці проведено комплексне дослідження сучасних проблем адміністративного нагляду органів виконавчої влади України з метою гарантування демократичних основ адміністративно-наглядової діяльності, забезпечення законності і правопорядку, недопущення порушень прав і свобод громадян, прав та законних інтересів юридичних осіб. Наукова новизна адміністративно-правового дослідження проблем адміністративного нагляду органів виконавчої влади обумовлена висвітленням новітніх тенденцій побудови сучасних теоретичних і нормативних трансформацій адміністративно-наглядової діяльності, процедурна форма яких визначена європейськими стандартами належної правової процедури. Зазначено, що законодавець наголошує на превентивному, профілактичному характері державного нагляду, його спрямованості на забезпечення законності і правопорядку у певній сфері життєдіяльності суспільства. Поряд із цим, визнається змістовний зв'язок контролю та нагляду як засобів забезпечення законності, що проявляється у чинному законодавстві використанням цих термінів переважно як синонімічних. На підставі обґрунтованих ознак адміністративного нагляду, визначеної різниці між контролем і наглядом у методологічному і нормативному значеннях сформульовано поняття адміністративного нагляду органів виконавчої влади. Спираючись на системний підхід, доведено доцільність характеристики суб’єктів адміністративного нагляду у трьох аспектах: структурно-функціональному, синергетичному і відповідальному. Запропоновано класифікувати суб’єкти адміністративного нагляду не тільки за ознакою компетенції, але й за характером предмета здійснення. Обґрунтовано поняття принципів адміністративного нагляду. Виділено загальні і спеціальні принципи адміністративного нагляду. Здійснено систематизацію методів адміністративної діяльності щодо нагляду, здійснюваному Національною поліцією. Визначення адміністративної процедури нагляду органів державної виконавчої влади здійснене шляхом врахування суб’єкта її ініціативи. Обґрунтовано необхідність диференціації підходів щодо уніфікації процедур адміністративного нагляду органів державної виконавчої влади. Запропоновано при врегулюванні процедур адміністративного нагляду органів державної виконавчої влади закріпити принцип презумпції правомірності діяльності суб’єкта, що є предметом адміністративного нагляду, що дозволить урегулювати гарантію дотримання прав цих суб’єктів. Формуванню цілісного уявлення про сутність адміністративного нагляду органів виконавчої влади сприяли висновки і рекомендації, спрямовані на подальший розвиток існуючих теоретико-правових положень, які стосуються формування засад адміністративної процедури нагляду органів державної виконавчої влади на основі європейських стандартів адміністративної процедури, застосованих із врахуванням суб’єкта ініціативи адміністративної процедури. В диссертации охарактеризованы теоретико-правовые и организационные основы административного надзора органов исполнительной власти Украины. Впервые в украинской правовой науке проведено комплексное исследование современных проблем административного надзора органов исполнительной власти Украины с целью гарантирования демократических основ административно-надзорной деятельности, обеспечения законности и правопорядка, недопущения нарушений прав и свобод граждан, прав и законных интересов юридических лиц. Научная новизна административно-правового исследования проблем административного надзора органов исполнительной власти обусловлена анализом и раскрытием новых тенденций построения современных теоретических и нормативных трансформаций административно-надзорной деятельности, процедурная форма которых определена европейскими стандартами надлежащей правовой процедуры. Указано, что законодатель предусматривает превентивный, профилактический характер государственного надзора, его направленность на обеспечение законности и правопорядка в определенной сфере жизнедеятельности общества. Вместе с тем признается содержательная связь контроля и надзора как средств обеспечения законности. На основе признаков административного надзора, определения различия между контролем и надзором в методологическом и нормативном значениях сформулировано понятие административного надзора органов исполнительной власти. Опираясь на системный подход, доказана целесообразность характеристики субъектов административного надзора в трех аспектах: структурно-функциональном, синергетическом и ответственном. Предложена классификация субъектов административного надзора не только по признаку компетенции, но и за характером предмета осуществления. Обосновано понятие принципов административного надзора, выделены общие и специальные принципы. Проведена систематизация методов административной деятельности относительно осуществления надзора Национальной полицией. Суть административной процедуры надзора органов исполнительной власти определена с учетом субъекта ее инициативы. Обоснована необходимость дифференциации подходов к унификации процедур административного надзора органов исполнительной власти. Предложено при урегулировании процедур административного надзора органов государственной власти закрепить принцип презумпции правомерности деятельности субъекта, которая подлежит административному надзору, что позволит закрепить гарантию соблюдения прав этих субъектов. Формированию целостного представления содержания административного надзора органов исполнительной власти способствовали выводы и рекомендации, направленные на дальнейшее развитие существующих положений об основах административной процедуры надзора с учетом европейских стандартов надлежащей процедуры. The executive bodies of Ukraine administrative supervision theoretical and legal and organizational foundations are characterized in the dissertation. The complex research of authorities administrative supervision to guarantee the administrative and supervisory activities democratic foundations to ensure law and order, prevent violations of rights and freedoms, rights and interests of legal entities modern problems is made as first in Ukrainian legal science. The executive authorities administrative supervision problems administrative and legal study scientific novelty is due to the coverage of the latest trends in the construction of modern theoretical and normative transformations of administrative and supervisory activities, the procedural form of which is determined by European standards of proper legal procedure. The basis of the scientific knowledge of the executive bodies’ administrative supervision is the dialectic that forming the ideological perception of oversight from the position of place and role in the state building process, the dynamics of supervision relationships and new forms of surveillance and allow to compare the negative and positive characteristics relevant activities which have appropriate forms in specific life situations. It is noted that the legislator emphasizes the preventive nature of state supervision, its focus on ensuring law and order in a certain area of society's life. Along with this, the meaningful link of control and supervision as a means of securing legality is recognized, which is manifested in using these terms in the current legislation, mainly as synonymous. On the basis of well-founded signs of administrative supervision, the distinction between control and supervision in methodological and normative terms, the notion of administrative supervision of executive bodies are formulated. Administrative supervision is defined as part of the executive activities of authorized state executive bodies and other entities (and their officials), endowed with administrative law norms powers to establish the extent and degree of compliance of the subject to be administrative supervision applicable laws and ensuring security in certain spheres of vital activity of the population, which is relatively separate, power-organizing, procedures of implementation established by the current legislation. Based on the systematic approach, the expediency of the characteristics of the subjects of administrative supervision in three aspects has been proved: structural-functional, synergetic, and responsible. It is proposed to classify the subjects of administrative supervision not only on the basis of competence, but also by the nature of the subject of implementation. The concept of administrative supervision entity as separate organizational kind of collective entities - state executive bodies and special individual actors - officials vested with legal personality for the implementation of the administrative supervision of administrative activities as special administrative measures aimed at ensuring legality and discipline. It is proposed to systematize the subjects of administrative supervision on the basis of competence in two groups: subjects of general prevention; subjects of special prevention. The subjects of administrative supervision can also be systematized on the basis of the nature of the subject of the relevant activities: the field of public security and order; sphere of counteraction to corruption; sphere of safety of life of the population. As part of the subjects of ensuring the safety of vital functions of the population a separate subgroup of subjects of state supervision (control) in the field of economic activity is allocated. The concept of principles of administrative supervision is substantiated, which should be considered as objective interrelated rules that reflect the regularities of implementation of procedures for the implementation of the competence of administrative supervision, including - in the procedural form, concerning both the application of preventive measures and measures for legal protection in order to ensure law and order in a certain area of vital activity of the population. The general and special principles of administrative supervision are allocated. The systematization of the methods of administrative supervision activities carried out by the National Police is made. It is proposed to provide methods of policing administrative activities that include: measures of persuasion and police measures. Police actions are divided into two subgroups: preventive measures and coercive measures. Determination of the administrative procedure for supervision of state executive bodies is carried out by taking into account the subject of its initiative. Stages of the proceedings are elaborated and adopted by the executive bodies of the state for the administrative supervision of the passive nature, which include the following stages: 1) the determination of the need for the adoption of an individual act, the planning of the adoption and decision on its adoption; 2) analysis and selection of legal norms, on which the adoption of an individual act-document is based, development of an individual act; 3) registration of an individual act; 4) proof of an individual act to the addressee of his orders; 5) appeal of an individual act. The actual, procedural and legal grounds for the administrative procedure of supervision of state executive bodies, determined by the initiative of the authorized bodies of the state executive power (their officials), are determined. The expediency of using the scientific approach in legal conflictology regarding the characterization of administrative and legal conflicts as a determinant of the implementation of certain types of administrative supervision, in particular, in the areas of public security and order, the fight against corruption and taking into account the peculiarities of the implementation of certain administrative oversight procedures of executive authorities, has been substantiated. With the purpose of forming perspective directions of improvement of administrative supervision of executive bodies, proposals for amending the current administrative material and procedural legislation have been substantiated.
Опис
Ключові слова
адміністративний нагляд, органи виконавчої влади, адміністративна процедура, форми, методи, уніфікація, административный надзор, органы исполнительной власти, административная процедура, формы, методы, унификация, administrative supervision, executive bodies, administrative procedure, forms, methods, unification
Бібліографічний опис
Денисова А.В. Теоретико-правові та організаційні основи адміністративного нагляду органів виконавчої влади України: дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Аліна Володимирівна Денисова; МВС України, Одеськ. держ. ун-т внутр. справ. - Одеса, 2019. 480 с.