Кримінальна відповідальність за неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Дисертація присвячена проблемі кримінальної відповідальності за неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником. У роботі досліджено виникнення інституту відповідальності медичних працівників за неналежне виконання професійних обов’язків. Проаналізовано стан дослідження проблем кримінальної відповідальності за неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником, а також ґенезу вітчизняного законодавства щодо кримінальної відповідальності за «медичні» злочини. Вивчено кримінальне законодавство провідних держав світу стосовно протидії неналежному виконанню професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником. Встановлено юридично значимі об’єктивні та суб’єктивні ознаки неналежного виконання медичним або фармацевтичним працівником своїх професійних обов’язків, що дозволяють відмежувати його від суміжних складів злочинів. Зазначено, що родовим об’єктом неналежного виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником є відносини, які спрямовані на охорону життя і здоров’я особи як найвищу цінність, закріплену Конституцією України, а основним безпосереднім об’єктом вказаного складу злочину є суспільні відносини, які регламентують порядок виконання медичним або фармацевтичним працівником своїх професійних обов’язків у відношенні до пацієнта. Порядок виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником з приводу охорони життя та здоров`я входить до кола суспільних відносин, які ставляться під охорону державою. Потерпілим від злочину, передбаченого ст. 140 КК України, є пацієнт, життя та здоров`я якого взяті державою під охорону; ототожнення понять «пацієнт» та «хворий» є недоцільним, оскільки перший термін слід відносити до правового статусу людини, а другий – до біологічного, тому в диспозиції зазначеної статті термін «хворий» доцільно замінити на «пацієнт». Пацієнт як потерпілий від злочину – це особа, життю, здоров’ю та основним правам якої заподіяно шкоду в результаті злочинного посягання, що виявилось у неналежному здійсненні (чи нездійсненні) щодо такої особи медичної діяльності. Невиконання чи неналежне виконання медичним або фармацевтичним працівником своїх професійних обов’язків належить до категорії злочинів, що порушують права пацієнта. При аналізі об’єктивної сторони визначено, що термін «неналежне» є протиставленням, запереченням належного виконання професійних обов’язків медичним працівником, тобто лікування, виконаного за всіма правилами лікарського мистецтва. Обґрунтовано, що у контексті ст. 140 КК України більш доцільно використовувати поняття «медичної допомоги», що охоплює собою і медичні послуги. Суб’єкт неналежного виконання медичним або фармацевтичним працівником професійних обов’язків є спеціальним. Функціональна належність суб’єкта даного складу є визначальною ознакою цього елементу складу злочину. Остання визначається наявністю спеціальної освіти та здійсненням професійної медичної або фармацевтичної діяльності на законних підставах (трудовий договір, цивільно-правова угода тощо). Неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником характеризується подвійною формою вини, оскільки можливе різне психічне ставлення суб’єкта злочину до власного діяння та до наслідків. Ставлення до діяння у даному складі може характеризуватися як умислом, так і необережністю, тоді як до наслідків ставлення завжди необережне та може виражатись у формі недбалості та самовпевненості. У цілому неналежне виконання медичним або фармацевтичним працівником своїх професійних обов’язків є необережним злочином. Вирішальне значення при визначенні форми вини злочину відіграє психічне ставлення до тяжких наслідків як обов’язкової ознаки об’єктивної сторони, бо саме вона визначає суспільну небезпечність злочину. Інтелектуальний момент вини виражається у передбачені медичним працівником лише абстрактної можливості настання суспільно небезпечних наслідків та негативним до цього ставленням (при самовпевненості), або у непередбаченні взагалі можливості їх настання (при недбалості). У свою чергу вольовий елемент вини полягає у необґрунтованому розрахунку щодо попередження суспільно небезпечних наслідків у результаті неправильної оцінки реальних факторів (легковажність) чи взагалі відсутності будь-яких вольових зусиль з попередження таких наслідків (недбалість). Визначено основні критерії відмежування неналежного виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником від суміжних складів злочинів, а також проведено відмежування від дотичних явищ, зокрема, від лікування завідомо здорової особи, а також заподіяння шкоди внаслідок неналежного виконання професійних обов’язків психологом під час надання психологічної допомоги. Розкрито особливості покарання за неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником та його призначення, а також судову практику застосування норм кримінального законодавства щодо звільнення медичних працівників від відповідальності або звільнення їх від фактичного відбування покарання. Внесено пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства в сфері кримінальної відповідальності за неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником. The thesis is devoted to the problem of criminal liability for improper performance of duties by a medical or pharmaceutical professional. The research studies the emergence of an institution of responsibility of medical staff for medical negligence. The state of study of problems related to criminal liability for the improper performance of professional duties by a medical or pharmaceutical professional, as well as the genesis of domestic legislation on criminal liability for “medical” crimes, is analyzed. The author provides analysis of criminal legislation of leading countries of the world concerning counteraction against improper performance of professional duties by a medical or pharmaceutical professional. Legally significant objective and subjective signs of improper performance of professional duties by a medical or pharmaceutical professional are established, which allows distinguishing this crime from adjacent offenses. It is noted that the generic object of the improper performance of professional duties by a medical or pharmaceutical professional constitutes relations that are aimed at protecting life and health of a person as the highest value enshrined in the Constitution of Ukraine. At the same time, the main direct object of the specified crime is social relations regulating the procedure for the performance by a medical or pharmaceutical professional of his/her professional duties towards the patient. The procedure for the performance by a medical or pharmaceutical professional of his/her duties as well as meeting accepted standards of care regarding the protection of life and health is part of a range of social relations that are protected by the state. The victim of a crime envisaged by the Art. 140 of the Criminal Code of Ukraine, is a patient whose life and health are protected by the state. However, the identification of the concepts “patient” and “sick person” is not feasible, since the first term should be attributed to the legal status of a person, and the second one – to the biological status. Therefore, the author offers to replace the legal term “sick person” with “patient” in the disposition of the indicated article. A patient as a victim of a crime is a person, whose life, health, and fundamental rights have been damaged as a result of a criminal offense. The offence in this case is the improper performance (or failure to act) of the accepted medical activities and standards of care in relation to such a person. Failure to act or improper performance by a medical or pharmaceutical professional of his/her duties falls within the category of offenses that violate rights of a patient. In the analysis of the objective side, it is determined that the term “improper” is an opposition, a denial of the proper performance of professional duties by a professional, that is, treatment, performed according to all accepted rules of medical art. It is substantiated that in the context of Art. 140 of the Criminal Code of Ukraine it is more appropriate to use the concept of “medical care” which includes medical services. The subject of improper performance of a medical or pharmaceutical professional’s duties is special. The functional affiliation of the subject of this composition is a determining feature of this element of the crime. The latter is determined by the availability of special education and the pursuit of professional medical or pharmaceutical activities on a legal basis (labor or civil contract, etc.). Improper performance of professional duties by a medical or pharmaceutical professional is characterized by a double form of guilt, since different mental attitude of perpetrator to his own act and to the consequences is possible. Attitude to an act in this corpus delicti can be characterized as intent and carelessness, whereas the consequences of the attitude are always careless and can be expressed in the form of negligence and self-confidence. In general, an inappropriate performance by a medical or pharmaceutical professional of his duties is a careless crime. The crucial role in defining the form of the guilt is played by the psychological attitude to the grave consequences as a mandatory sign of the objective side, because it determines the social danger of the crime itself. The intellectual element of guilt consists in foresight by a medical professional only abstract possibility of occurrence of socially dangerous consequences and the negative attitude to this (with arrogance), or not foreseeing in general the possibility of their offensive (with negligence). At the same time, the willful element of guilt lies in the unreasonable calculation for preventing socially dangerous consequences as a result of an incorrect assessment of real factors (frivolity) or the absence of any volitional effort to prevent such consequences (negligence). The thesis determines main criteria for delimiting the improper performance of professional duties by a medical or pharmaceutical professional from related offenses, as well as distinction from related phenomena, in particular from treatment of an obviously healthy person, as well as harm caused by improper performance of professional duties by a psychologist during the provision of psychological assistance. Peculiarities of the punishment for the improper performance of professional duties by a medical or pharmaceutical professional and determination of punishment by court, as well as the judicial practice of applying the provisions of criminal law on the release of medical professionals from liability or their release from the actual serving of sentences, are disclosed. The author proposes to improve the current legislation in the field of criminal liability for improper performance of professional duties by a medical or pharmaceutical professional.
Опис
Ключові слова
медичний або фармацевтичний працівник, пацієнт, охорона життя та здоров’я особи, неналежне виконання професійних обов’язків, медична допомога та послуга, тяжкі наслідки, medical or pharmaceutical professional, patient, protection of life and health of a person, improper performance of professional duties, medical care and service, grave consequences
Бібліографічний опис
Черніков Є.Е. Кримінальна відповідальність за неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Євген Едуардович Черніков; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ., Одеськ. держ. ун-т внутр. справ. - Одеса, 2020.- 288 с.