До питання про механізм забезпечення ґендерної рівності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка
Анотація
Проаналізовано механізм забезпечення ґендерної рівності в Україні. Підкреслено, що наявні механізми та інструментарії забезпечення ґендерної рівності в Україні залишаються недосконалими. Звернено увагу на актуальність питань соціального захисту батьків-одинаків, протидії мовному сексизму, декларативності норм щодо заборони ґендерної дискримінації. Запропоновано встановити відповідальність за ґендерну дискримінацію та сексизм, зокрема адміністративну, та визначити коло суб'єктів, уповноважених притягати в такому разі до відповідальності порушників. Проанализирован механизм обеспечения гендерного равенства в Украине. Акцентировано внимание на несовершенстве механизмов и инструментариев обеспечения гендерного равенства в Украине. Обращено внимание на актуальность вопросов социальной защиты отцов-одиночек, противодействия языковому сексизму, декларативности норм о запрете гендерной дискриминации. Предложено установить ответственность за гендерную дискриминацию и сексизм, в частности административную, и определить круг субъектов, уполномоченных привлекать в таком случае к ответственности правонарушителей. The mechanism of gender equality in Ukraine is analyzed. It was emphasized that existing mechanisms and tools for ensuring gender equality in Ukraine remain imperfect. The attention was paid to the urgency of issues of social protection of single parents, countering linguistic sexism, declarative norms on the prohibition of gender discrimination. It is proposed to establish responsibility for gender discrimination and sexism, in particular administrative, and to define a circle of subjects authorized to bring in the perpetrators' responsibility in such a case.
Опис
Ключові слова
гендерна рівність, механізм забезпечення, рівний правовий статус жінок і чоловіків, ґендерна дискримінація, мовний сексизм., гендерное равенство, механізм обеспечения, равный правовой статус женщин и мужчин, гендерная дискриминация, языковой сексизм., gender equality, support mechanism, equal legal status of women and men, gender discrimination, language sexism.
Бібліографічний опис
Ковальова О.В. До питання про механізм забезпечення ґендерної рівності / О.В. Ковальова // Рівність, лідерство, спілкування в європейських прагненнях української молоді: ґендерний дискурс : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, (Тернопіль, 5–7 жовтня 2016 р.) – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016. – C. 52 - 53.