Криміналістичне дослідження об’єктів з ознаками вогнепальної зброї

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС; Луган. держ. у-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка
Анотація
На основі вивчення законодавства, методик проведення судових експертиз, літературних джерел, результатів узагальнення експертної практики та експериментів у дисертації проведено комплексне дослідження об’єктів з ознаками вогнепальної зброї, призначених для ураження цілей, але не віднесених виробником до вогнепальної зброї, таких як стартові та газові пістолети та револьвери, вогнепальна зброя замаскована під вихолощену та деактивовану вогнепальну зброю, пістолети та револьвери під патрони Флобера тощо. Розглянуті особливості експертного дослідження таких виробів під час вирішення класифікаційних, діагностичних та ідентифікаційних питань. Узагальнено способи кримінального маскування вогнепальної зброї під вироби, за обіг яких не передбачена кримінальна відповідальність. Досліджені найбільш проблемні питання, які виникають під час криміналістичного дослідження вищевказаних об’єктів, та запропоновані способи їх вирішення. Узагальнені недоліки методичного забезпечення криміналістичного дослідження таких виробів та запропоновані шляхи його удосконалення. Розглянуті поширені способи саморобного відновлення деактивованої та вихолощеної вогнепальної зброї для стрільби штатними патронами та сліди, які при цьому утворюються. Проведено аналіз механізму слідоутворення на кулях та гільзах, відстріляних з пристроїв з ознаками вогнепальної зброї, призначених для ураження цілей, але не віднесених виробником до вогнепальної зброї, та проведено його порівняння зі слідами на кулях та гільзах, відстріляних з штатної вогнепальної зброї, яка має аналогічні конструктивні особливості слідоутворюючих поверхонь. Наведено приклади застосування такої зброї в злочинних цілях. Досліджено основні положення директив, регламентів та інших правових актів Європейського Союзу, що стосуються сфери обігу об’єктів з ознаками вогнепальної зброї, а також проведено їх порівняльний аналіз з положеннями існуючих національних нормативно-правових актів, що регулюють сферу обігу цивільної зброї в Україні. Розглянуто основні вимоги європейського законодавства з контролю за обігом зброї, які є обов’язковими для імплементації в національне законодавство країн-членів і країн-кандидатів на вступ до Європейського Союзу. Проведено порівняльний аналіз положень українського та європейського законодавств, що стосуються категорій забороненої зброї і зброї, цивільний обіг яких обмежено. Запропоновано кращі рішення гармонізації українського національного законодавства в сфері контролю над стрілецькою зброєю і легким озброєнням, відповідно до права Європейського Союзу. На основе изучения законодательства, методик проведения судебных экспертиз, литературных источников, результатов обобщения экспертной практики и экспериментов в диссертации проведено комплексное исследование объектов с признаками огнестрельного оружия, предназначенных для поражения целей, но не отнесенных производителем к огнестрельному оружию, таких как стартовые и газовые пистолеты и револьверы, огнестрельное оружие, замаскированное под выхолощенное и деактивированное огнестрельное оружие, пистолеты и револьверы под патроны Флобера и др.Рассмотрены особенности экспертного исследования таких изделий при решении классификационных, диагностических и идентификационных вопросов. Рассмотрены способы маскировки огнестрельного оружия под изделия, за оборот которых не предусмотрена уголовная ответственность. Исследованы наиболее проблемные вопросы, возникающие при криминалистическом исследовании вышеуказанных объектов, и предложены способы их решения. Обобщены недостатки методического обеспечения криминалистического исследования таких изделий и предложены пути их совершенствования. Рассмотрены распространенные способы самодельного восстановления деактивированного и выхолощенного огнестрельного оружия для стрельбы штатными патронами и следы, которые при этом образуются. Проведен анализ механизма следообразования на пулях и гильзах, отстрелянных из устройств с признаками огнестрельного оружия, предназначенных для поражения целей, но не отнесенных производителем к огнестрельному оружию, и проведено их сравнение со следами на пулях и гильзах, отстрелянных из штатного огнестрельного оружия, саналогичнымиконструктивнымиособенностямиследообразующихповерхностей. Приведены примеры применения такого оружия в преступных целях. Исследованы основные положения директив, регламентов и других правовых актов Европейского Союза, касающихся сферы оборота объектов с признаками огнестрельного оружия, а также проведен их сравнительный анализ с положениями существующих национальных нормативно-правовых актов, регулирующих сферу оборота гражданского оружия в Украине. Рассмотрены основные требования европейского законодательства по контролю за оборотом оружия, которые являются обязательными для имплементации в национальное законодательство стран-членов и стран-кандидатов на вступление в Европейский Союз. Проведен сравнительный анализ положений украинского и европейского законодательств, касающихся категорий запрещенного оружия и оружия, гражданский оборот которого ограничен. Предложено лучшее решение гармонизации украинского национального законодательства в сфере контроля над стрелковым оружием и легким вооружением, в соответствии с правом Европейского Союза. In the dissertation on the basis of studying of the law, methods of carrying out of judicial examinations, literary sources, results of generalization of expert practice and experiments the complex research of objects with features of firearms intended for the defeat of purposes, but not related to the firearms, such as starting and gas, was carried out pistols and revolvers, firearms disguised as firearms fired and deactivated, pistols and revolvers under Flaubert's cartridges, etc. The peculiarities of expert study of such products in solving classification, diagnostic and identification issues are considered. There are generalized methods of criminal concealment of firearms for products for which illicit trafficking does not provide for criminal liability. The most problematic issues that arise during their forensic research of the above objects are investigated and the ways to solve them are suggested. The shortcomings of the methodological support of forensic research of such products are summarized and the ways of its improvement are suggested. Common ways of self-made restoration of deactivated and emptied firearms for firing ammunition and the traces that are formed are considered. The mechanism of trace formation on bullets and shells fired from devices with firearms features intended for the purpose but not related to firearms was analyzed and its comparison with the marks on bullets and shells fired from regular firearms having similar constructions with similar constructions. Examples of the use of such weapons for criminal purposes are given. The main provisions of the directives, regulations and other legal acts of the European Union concerning the sphere of circulation of objects with firearms characteristics are investigated, as well as their comparative analysis with the provisions of the existing national normative legal acts regulating the sphere of circulation of civilian weapons in Ukraine. The main requirements of the European legislation on the control of arms trafficking, which are obligatory for the implementation in the national legislation of the member and candidate countries for accession to the European Union, are considered. The comparative analysis of the provisions of the Ukrainian and European legislation concerning the categories of illicit weapons and weapons, whose civilian circulation is restricted, is carried out. The best solutions are proposed to harmonize Ukrainian national legislation in the field of control of small arms and light weapons, in accordance with the law of the European Union.
Опис
Ключові слова
замаскована вогнепальна зброя, нейтралізована зброя, вихолощена зброя, стартові пістолети та револьвери, газові пістолети та револьвери, пістолети та револьвери під патрони Флобера, сліди відновлення, замаскированное огнестрельное оружие, нейтрализованное оружие, выхолощеное оружие, стартовые пистолеты и револьверы, газовые пистолеты и револьверы, пистолеты и револьверы под патроны Флобера, следы восстановления, concealed firearms, Salve Blank, neutralized weapons, bullets, starting pistols and revolvers, gas pistols and revolvers, Flaubert pistols and revolvers, traces of recovery
Бібліографічний опис
Соколов О.С. Криміналістичне дослідження об’єктів з ознаками вогнепальної зброї : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Олексій Сергійович Соколов; МВС України, Одеськ. держ. ун-т внутр. справ, Луган. держ ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. - Сєвєродонецьк. 2021. - 252 с.