Вплив інтеграційних тенденцій на розвиток національного права

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-02-28
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Збірник містить матеріали доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Вплив інтеграційних тенденцій на розвиток національного права» (Одеса, 28 лютого 2020 р.). У роботі конференції взяли участь науковці, науково-педагогічні працівники, ад’юнкти , аспіранти та магістранти з 12 українських навчальних та наукових закладів юридичного профілю, а також Академії поліції Азербайджанської Республіки, Гродненського державного університету імені Янки Купали (м. Гродно, Республіка Білорусь), Академії управління при Президентові Республіки Білорусь, Карагандинського державного університету імені академіка Е.А. Букетова (Республіка Казахстан), Бельцкого державного Університету ім. «Аліку Руссо» (Республіка Молдова). The collection contains materials from the reports of the international scientific and practical internet conference "The influence of integration trends on the development of national law" (Odesa, February 28, 2020). The work of the conference was attended by scientists, scientific and pedagogical workers, adjuncts, graduate students and master's students from 12 Ukrainian educational and scientific institutions of a legal profile, as well as the Police Academy of the Republic of Azerbaijan, Yanka Kupala Grodno State University (Grodno, Republic of Belarus), Academy of Management under the President of the Republic of Belarus, Karaganda State University named after Academician E.A. Buketov (Republic of Kazakhstan), Beltsky State University named after "Aliku Russo" (Republic of Moldova).
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Вплив інтеграційних тенденцій на розвиток національного права : матеріали міжнародної науково- практичної інтернет-конференції м. Одеса, 28 лютого 2020 р. / редкол. В.П. Маковій та ін. – Одеса, ОДУВС, 2020. – 184 с.
Зібрання