Providing the rights of citizens to access to public Information

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Розглянуто сучасний стан нормативно-правового забезпечення доступу до публічної інформації. Визначено розпорядників публічної інформації; шляхи систематичного і оперативного оприлюднення інформації; терміни оприлюднення інформації. Проаналізовано види публічної інформації та вимоги до запиту на доступ до публічної інформації. Доведено необхідність своєчасного оновлення публічної інформації на веб-сторінці органу державної влади або місцевого самоврядування і надання суб’єктам звернення своєчасної, достовірної, в повному обсязі інформації, яка підлягає оприлюдненню, відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та інших нормативно-правових актів. The current state of legal and regulatory provision of access to public information is considered. Managers of public information; ways of systematic and operative release of information; terms of proclaiming the information are identified. Types of public information and requirements for a request for access to public information are analyzed. The necessity of modern update of public information on the web-site of the public authority or local government is proved, as well as providing to subjects of circulation timely, reliable, full information, which is needed to be seen according to the law of Ukraine «On Access to Public Information» and other regulatory legal acts.
Опис
Ключові слова
публічна інформація, інформація, розпорядники інформації, правове забезпечення, доступ, відкритість., public information, information, stewards of information, legal support, access, openness.
Бібліографічний опис
Izbash K.S.,Slavinskaya I.V. Providing the rights of citizens to access to public Information // European Reforms Bulletin. - 2018. - № 4. - P. 20-24.