Діяльність Національної поліції та громадськості щодо забезпечення захисту прав і свобод дітей

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Гельветика
Анотація
В статті досліджено діяльність Національної поліції та громадськості щодо забезпечення захисту прав і свобод дітей. Доведено, що до основних напрямів державної політики України у сфері захисту дитинства належить удосконалення державної політики щодо захисту прав і свобод дітей. До вирішення боротьби з дитячою злочинністю, профілактикою бездоглядності та вчиненню адміністративних правопорушень серед неповнолітніх залучається низка компетентних органів, в тому числі і підрозділи Національної поліції України, ключовим завданням якої є забезпечення реалізації та захисту прав та свобод усіх категорій громадян та дітей. Активізація злочинності й зростання кількості правопорушень серед неповнолітніх потребує здійснення підрозділами Національної поліції України комплексу запобіжних заходів, спрямованих на усунення причин і умов учинення правопорушень, та профілактичної роботи з особами, схильними до їх скоєння. The article examines the activities of the National Police and the public to ensure the protection of children’s rights and freedoms. It is proved that the main directions of the state policy of Ukraine in the field of child protection include the improvement of the state policy on the protection of children’s rights and freedoms. A number of competent bodies, including units of the National Police of Ukraine, are involved in solving the fight against juvenile delinquency, prevention of neglect and commission of administrative offenses among minors. The intensification of crime and the growing number of juvenile offenses requires the implementation of a set of preventive measures by the National Police of Ukraine aimed at eliminating the causes and conditions of offenses and preventive work with persons prone to their commission.
Опис
Ключові слова
поліція, громадськість, державна політика, громадяни, діти, права, свободи, правопорушення, профілактична робота., police, public, state policy, citizens, children, rights, freedoms, offenses, preventive work.
Бібліографічний опис
Ізбаш К.С. Діяльність Національної поліції та громадськості щодо забезпечення захисту прав і свобод дітей // Удосконалення професійної компетентності викладача юридичних дисциплін : матеріали Всеукр. наук.-пед. підвищення кваліфікації з юридич. наук (15 лист.-21 груд. 2021 р.). - Херсон : Гельветика, 2021. - С. 81-85.