Кібербезпека в Україні: правові та організаційні питання

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022-11-23
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У збірнику представлено стислий виклад доповідей і повідомлень, поданих на мі- жнародну науково-практичну конференцію «Кібербезпека в Україні: правові та орга- нізаційні питання», яка відбулася на базі кафедри кібербезпеки та інформаційного забезпечення Одеського державного університету внутрішніх справ 23 листопада 2022 року. У матеріалах конференції приділено увагу актуальним теоретичним та практич- ним проблемам забезпечення інформаційної безпеки в Україні. Висвітлюється широ- кий спектр питань, пов’язаних з удосконаленням правового регулювання та адмініст- ративно-правового забезпечення кібербезпеки в Україні. Розглянуто використання ін- формаційних систем, технологій та інформаційно-аналітична діяльність правоохорон- них підрозділів у боротьбі з злочинністю та надано обґрунтовані рекомендації щодо вдосконалення підготовки персоналу для боротьби з кіберзлочинністю в Україні. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції адресовано вченим, пра- цівникам правоохоронних органів, аспірантам (ад’юнктам), здобувачам вищої освіти першого та другого півня освіти. The collection presents a summary of reports and messages submitted to the international scientific and practical conference "Cybersecurity in Ukraine: legal and organizational issues", which was held on the basis of the Department of Cybersecurity and Information Support of the Odessa State University of Internal Affairs on November 23, 2022. In the materials of the conference, attention was paid to actual theoretical and practical he problems of ensuring information security in Ukraine. A wide range of issues related to the improvement of legal regulation and administrative and legal support of cyber security in Ukraine is highlighted. The use of information systems, technologies, and information-analytical activities of law enforcement units in the fight against crime were considered, and reasonable recommendations were given for improving the training of personnel to fight cybercrime in Ukraine. The materials of the international scientific and practical conference are addressed to scientists, law enforcement officers, post-graduate students (adjuncts), students of higher education of the first and second stages of education.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Кібербезпека в Україні: правові та організаційні питання: матеріали міжн. наук. практ. конф., м. Одеса, 23 листопада 2022 р. Одеса : ОДУВС, 2022. 152 с.
Зібрання