Вплив інтеграційних тенденцій на розвиток національного права

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021-02-19
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Збірник містить матеріали доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Вплив інтеграційних тенденцій на розвиток національного права» (Одеса, 19 лютого 2021 р.). У роботі конференції взяли участь науковці, науково-педагогічні працівники, ад’юнкти , аспіранти та магістранти з 15 українських навчальних та наукових закладів юридичного профілю, а також Академії поліції Азербайджанської Республіки, Гродненського державного університету імені Янки Купали (м. Гродно, Республіка Білорусь), Академії управління при Президентові Республіки Білорусь, Білоруського державного університету, Університету Марії Кюрі-Склодовської (Люблін, Польща), Євразійського національного університету ім. Л.Н. Гумільова (г. Нур-Султан, Казахстан), Карагандинського державного університету імені академіка Е.А. Букетова (Республіка Казахстан),. The collection contains materials from reports of the international scientific and practical conference "The influence of integration trends on the development of national law" (Odesa, February 19, 2021). The work of the conference was attended by scientists, scientific and pedagogical workers, adjuncts, graduate students and master's students from 15 Ukrainian educational and scientific institutions of the legal profile, as well as the Police Academy of the Republic of Azerbaijan, Grodno State University named after Yanka Kupala (Grodno, Republic of Belarus) , Academy of Management under the President of the Republic of Belarus, Belarusian State University, Maria Curie-Sklodowska University (Lublin, Poland), Eurasian National University named after L.N. Gumilyov (Nur-Sultan, Kazakhstan), Karaganda State University named after Academician E.A. Buketova (Republic of Kazakhstan),
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Вплив інтеграційних тенденцій на розвиток національного права : матеріали міжнародної науково- практичної конференції м. Одеса, 19 лютого 2021 р. / редкол. В.П. Маковій та ін. – Одеса, ОДУВС, 2021. – 162 с.
Зібрання